Wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen

De auteur staat stil bij het belang en de functie van de juridische kwalificatie van goederen in het algemeen en als (on)roerend of (niet-) verbruikbaar in het bijzonder. Ze onderzoekt ook welke rol de wil van partijen hierbij spelen.
Author(s):
Ann Apers
Series:
Property Law Series
Volume:
5
book | published | 1st edition
March 2017 | xxiv + 666 pp.

Hardback
€200.-


ISBN 9789400007796


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het recht deelt goederen op in categorieën als roerende en onroerende goederen, vervangbare en niet-vervangbare, verbruikbare en niet-verbruikbare, lichamelijke en onlichamelijke, goederen in en buiten de handel, goederen die toebehoren aan private personen en aan publiekrechtelijke organen. Om een goed in een van deze categorieën te kunnen onderbrengen, zijn bepaalde criteria vereist. Die criteria kunnen objectief of subjectief zijn.

De objectieve elementen zijn inherente kenmerken van het goed, gerelateerd aan hun aard: onroerende goederen zijn bijvoorbeeld onbeweegbaar of onverplaatsbaar. Subjectieve elementen zijn veeleer gerelateerd aan de bestemming van het goed, die uitgaat van de wil of bedoeling van de eigenaar en niet noodzakelijk voortvloeit uit de kenmerken van het goed.

Het onderscheid tussen de objectieve en subjectieve criteria vervaagt. Zo bestaan er onroerende goederen door bestemming, roerende goederen door anticipatie, conventioneel verbruikbare goederen, ... Deze toenemende subjectivering doet de vraag rijzen naar de contouren van dergelijke kwalificaties en hun gevolgen voor partijen en derden.

In dit boek onderzoekt Ann Apers wat de rol is van de wil van partijen bij het kwalificeren van goederen in het algemeen en als roerend of onroerend en verbruikbaar of niet-verbruikbaar in het bijzonder. Ook de gevolgen van die wilsautonomie (voor partijen én derden) komen aan bod, net als de vraag naar de wenselijkheid van wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen.

Dit boek is dan ook een innoverend en belangrijk naslagwerk voor vermogensadvocaten, magistraten, notarissen én fiscalisten.


Over de auteur
Ann Apers promoveerde in 2016 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Zij is daar verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht en is tevens advocaat aan de balie van Brussel.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Ann Apers

Inleidend deel

Inleidend deel (p. 1)

Deel I. Begrippenkader - Kwalificatie en subjectiviteit

Deel I. Begrippenkader - Kwalificatie en subjectiviteit (p. 15)

Deel II. Inductief onderzoek naar subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen

Hoofdstuk 1. Subjectiviteit bij onroerende en roerende goederen (p. 35)

Hoofdstuk 2. Subjectiviteit bij verbruikbare goederen (p. 459)

Deel III. Naar een algemene theorie over subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen

Hoofdstuk 1. Subjectiviteit de lege lata. Abstracte vaststellingen uit het inductieve onderzoek (p. 561)

Hoofdstuk 2. Subjectiviteit de lege ferenda. Toetsing van de vaststellingen aan de principes van het vermogensrecht (p. 595)

Deel IV. Algemeen besluit

Deel IV. Algemeen besluit (p. 611)

Bibliografie

Bibliografie (p. 629)

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister (p. 661)

About the series:

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series