Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen die in 2017 werden doorgevoerd in het familierecht en het familieprocesrecht, en wordt een analyse geboden van een aantal aspecten van de rechtspraak inzake familierecht.
Editor(s):
Patrick Senaeve, Gerd Verschelden
book | published | 1st edition
October 2017 | xxi + 319 pp.

Paperback
€90.-


ISBN 9789400008816

Details

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen die in 2017 werden doorgevoerd in het familierecht en het familieprocesrecht, en wordt een analyse geboden van een aantal aspecten van de rechtspraak inzake familierecht.

In een eerste deel wordt de wet van 20 februari 2017 besproken, die, gevolg gevend aan meerdere arresten van het Grondwettelijk Hof, diverse belangrijke wijzigingen in het interne materiële adoptierecht doorvoerde, met als belangrijkste de invoering van de rechtsfiguur van adoptie door de voormalige partner van een ouder.

Na jarenlange parlementaire voorbereiding werd op 19 maart 2017 de wet tot invoering van een statuut voor pleegzorgers afgekondigd. Voor het eerst is er een civielrechtelijk statuut voor de personen die als pleegouders optreden en worden de respectieve prerogatieven van ouders en pleegzorgers afgebakend. Deze wet zorgde ook voor een overheveling van een onderdeel van de bevoegdheid van de familierechtbanken naar de jeugdrechtbanken. Alle innovaties die deze wet sinds 1 september 2017 heeft meegebracht, worden geanalyseerd in een tweede bijdrage.

De wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, beter bekend als de “wet Potpourri V”, bevat heel wat nieuwigheden inzake familie(proces)recht, die op 3 augustus 2017 in werking getreden zijn. Zij worden in een derde deel gedetailleerd ontleed.

Ex-echtgenoten die door onderlinge toestemming uit de echt gescheiden zijn, worden na hun echtscheiding vaak geconfronteerd met tal van problemen, die ze aan de familierechtbank voorleggen. In een volgend deel wordt dit contentieux uit de periode 2011-2017 behandeld vanuit het perspectief van (suggesties voor) een adequatere libellering van bedingen in de regelingsakte en in de familierechtelijke overeenkomst.

Familieleden die hun geschil hebben beëindigd door middel van een overeenkomst, vragen zich soms af hoe zij dit akkoord uitvoerbare kracht kunnen geven. Er blijken verrassend veel mogelijkheden te bestaan om een familierechtelijke overeenkomst uitvoerbaar te maken, met sterk verschillende kosten, wat in een laatste deel in kaart wordt gebracht.

Dit boek vormt een grondig naslagwerk voor iedereen die hetzij als magistraat, hetzij als advocaat, notaris of bemiddelaar betrokken is bij de afhandeling van familiale geschillen.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Gerd Verschelden

Deel I. De Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie

Hoofdstuk I. Situering (p. 1)

Hoofdstuk II. De eenpersoonsadoptie door de voormalige partner van de moeder/vader van het kind (p. 13)

Hoofdstuk III. De toestemmingsvereiste bij de adoptie van een minderjarig kind (p. 27)

Hoofdstuk IV. De nieuwe adoptie door derden (p. 43)

Hoofdstuk V. De nieuwe adoptie door de voormalige partner (p. 47)

Hoofdstuk VI. Inwerkingtreding en overgangsrecht (p. 49)

Deel II. De Wet van 19 maart 2017 tot invoering van een statuut voor pleegzorgers

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 51)

Hoofdstuk II. De organisatie van de pleegzorg in Vlaanderen (p. 55)

Hoofdstuk III. De totstandkoming van de wet van 19 maart 2017 (p. 61)

Hoofdstuk IV. Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (p. 65)

Hoofdstuk V. Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek (p. 79)

Hoofdstuk VI. Wijzigingen van de Jeugdwet (p. 81)

Hoofdstuk VII. Evaluatie (p. 89)

Deel III. De wijzigingen inzake familierecht en inzake familieprocesrecht door de Wet van 6 juli 2017 (Wet Potpourri V)

Hoofdstuk I. Algemeen (p. 93)

Hoofdstuk II. De wijzigingen inzake bevoegdheid (p. 97)

Hoofdstuk III. De mogelijkheid voor de familiekamers en jeugdkamers van het Hof van Broep om zitting te houden in een andere provincie van het rechtsgebiede (p. 129)

Hoofdstuk IV. Wijzigingen inzake de echtscheiding door onderlinge toestemming (p. 131)

Hoofdstuk V. Wijzigingen inzake adoptie (p. 141)

Hoofdstuk VI. Wijziging inzake de aanvaarding of de verwerking van een nalatenschap namens een minderjarige (p. 159)

Hoofdstuk VII. Wijzigingen inzake de rechtspleging (p. 161)

Deel IV. Relitigatie na echtscheiding door onderlinge toestemming (2011-2017)

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 173)

Hoofdstuk II. Procedures met betrekking tot bedingen uit de regelingsakte (p. 179)

Hoofdstuk III. Procedures met betrekking tot bedingen uit de familierechtelijke overeenkomst (p. 203)

Hoofdstuk IV. Besluiten (p. 229)

Deel V. Van familierechtelijke overeenkomst tot uitvoerbare titel: afweging van diverse wegen en kosten

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 235)

Hoofdstuk II. Uitvoerbaarheid van akkoorden die tot stand komen na bemiddeling (p. 243)

Hoofdstuk III. Uitvoerbaarheid van overeenkomsten die tot stand komen buiten de context van bemiddeling (p. 285)

Hoofdstuk IV. Summier overzicht van uitvoerbare thematische overeenkomsten (p. 309)

Hoofdstuk V. Conclusie (p. 317)

Also interesting for you: