Werken over de grens België-Nederland

Dit boek behandelt de sociaal- en fiscaalrechtelijke problemen waarmee werknemers, werkgevers en zelfstandigen geconfronteerd worden bij het werken over de Belgisch-Nederlandse grens.


Editor(s):
Herwig Verschueren
book | published | 1st edition
April 2011 | xiv + 246 pp.

Hardback
€56.- €80.-


ISBN 9789400002197

Details

Dit boek behandelt de sociaal- en fiscaalrechtelijke problemen waarmee werknemers, werkgevers en zelfstandigen geconfronteerd worden bij het werken over de Belgisch-Nederlandse grens. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar de traditionele grensarbeid, maar ook naar andere vormen van grensoverschrijdend werken, zoals uitzending of detachering.

Deze problematiek wordt vanuit het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en het belastingrecht toegelicht. De auteurs gaan na hoe een gebrekkige coördinatie tussen deze rechtstakken aanleiding geeft tot bijkomende complicaties in de rechtspositie van hen die grensoverschrijdend economisch actief zijn of geweest zijn. Zo wordt onderzocht of de toepassing van de regels inzake de vaststelling van de toepasselijke wetgeving in deze rechtstakken tot een coherente juridische situatie leidt. Stroken de antwoorden die de betrokken Europese en nationale regels geven aan arbeidsrechtelijke problemen in grensoverschrijdende situaties met de antwoorden die de socialezekerheidsregels bieden? Zijn de regels inzake de betaling van belastingen enerzijds en van socialezekerheidspremies en -bijdragen anderzijds wel op elkaar afgestemd?

Deze en andere vragen worden in dit boek behandeld door zowel academici als praktijkmensen uit de overheid en de privésector. Een aantal hoofdstukken hebben een meer academische inslag gekregen, andere geven zeer praktisch weer met welke tegenstrijdigheden en problemen werknemers, werkgevers en zelfstandigen over de grens te maken hebben. Elk vanuit hun eigen werkwijze en ervaring leggen de auteurs de grensconflicten tussen deze rechtstakken bloot en reiken zij mogelijke oplossingen aan.

Met bijdragen van Bruno De Pauw, Carlo Douven, Ivonne Eijkhout, Ger Essers, Ferdy Foubert, Saskia Klosse, Monique Mollee, Wilfried Rauws, Ton Roelofsma, Anne Pieter van der Mei, Siegfried Van Haesevelde, Marc Van Damme, Herwig Verschueren en Maikel Wijsbek.


Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Werken over de grens België-Nederland: vele gezichten, vele juridische instrumenten en grensconfl icten met vele fronten (p. 1)

Vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving: bijzondere aandachtspunten tussen België en Nederland (p. 27)

Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken (p. 59)

Werkloosheidsuitkeringen en activeringsmaatregelen (p. 115)

Uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (p. 147)

Het fiscale lot van socialezekerheidsbijdragen en -uitkeringen bij werken over de grens België-Nederland (p. 171)

Gepensioneerden en de fi nanciering van grensoverschrijdende zorg: knelpunten op de terreinen van het Europees socialezekerheidsrecht en het internationaal belastingrecht (p. 213)