Voordeelsontneming

In dit boek worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (art. 42 lid 3 e.v. Sw.), kortweg voordeelsontneming genoemd, onder de loep genomen.
Author(s):
Joëlle Rozie
book | published | 1st edition
February 2005 | 507 pp.

Hardback
€125.-


ISBN 9789050954358

Details

In dit boek worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (art. 42 lid 3 e.v. Sw.), kortweg voordeelsontneming genoemd, onder de loep genomen.

Daar de wetgever de voordeelsontneming beschouwt als een straf, is het logisch dat het gros van de thans geldende rechtsgevolgen punitief gekleurd is. In dit boek wordt nagegaan of al deze rechtsgevolgen wel degelijk in overeenstemming zijn met de ratio legis van de voordeelsontneming, m.n. dat criminaliteit niet mag lonen. Zo onderzoekt de auteur of de voordeelsontneming nu werkelijk een straf, dan wel een beveiligingsmaatregel, een bijzondere modaliteit van de teruggave, een wijze van schadevergoeding of een sanctie sui generis is, waarbij zij steeds de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als toetssteen gebruikt. Bij de ontrafeling van het juridisch regime van de voordeelsontneming komen de volgende topics aan bod: werking van de strafwet in de tijd; facultatief karakter en vordering van het openbaar ministerie; misdrijven waarop de voordeelsontneming van toepassing is; voorwerp van de voordeelsontneming; waardering van de vermogensvoordelen; voordeelsontneming en de derde; bewijslast m.b.t. de herkomst van de vermogensvoordelen; bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen; tenuitvoerlegging van de voordeelsontneming.
De studie van de juridische aard van de voordeelsontneming is op zich interessant, omdat ze de mogelijkheid biedt vele twistpunten te beslechten, zoals b.v. de toepasselijkheid van de voordeelsontneming t.a.v. derden, de waardering van de vermogensvoordelen en de toepassing van het ne bis in idem-principe in geval van samenloop met andere vormen van bestraffing. Een aantal recente nationale en internationale ontwikkelingen maakt trouwens dit onderwerp bijzonder actueel.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.