Verantwoord aansprakelijkheidsrecht

Op het einde van het academiejaar 2016-2017 werd Aloïs Van Oevelen, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, toegelaten tot het emeritaat. Als blijk van hulde en dank aan het einde van een lange en uitmuntende academische loopbaan, bieden zijn collega’s uit de academische wereld hem een vriendenboek aan.
Editor(s):
Nicolas Carette, Britt Weyts
book | published | 1st edition
October 2017 | xxxii + 672 pp.

Hardback
€170.-


ISBN 9789400008564

Details

Op het einde van het academiejaar 2016-2017 werd Aloïs Van Oevelen, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, toegelaten tot het emeritaat.

Als blijk van hulde en dank aan het einde van een lange en uitmuntende academische loopbaan, bieden zijn collega’s uit de academische wereld hem een vriendenboek aan. Over de grenzen van hun onderzoeksdomein heen leggen zij een band met het aansprakelijkheidsrecht of, meer algemeen, het verbintenissenrecht.


Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Een verkennend empirisch onderzoek naar de vaststelling van de huurprijs door de vrederechter bij handelshuurhernieuwing (p. 1)

De minnelijke wijziging of ontbinding van de schenking (p. 19)

Samenloop, anders bekeken (p. 35)

Nergens beter dan thuis? Aansprakelijkheid in gezinsverband (p. 63)

Herstel van en vergoeding voor zuivere milieuschade: stand van zaken en vooruitblik (p. 87)

Onwetendheid en bevrijdende verjaring. Verzoening met de grondrechten via Contra non valentem agere non currit praescriptio? (p. 107)

Het begrip “onderneming” in de Kartelschaderichtlijn en de (mogelijke) impact op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van moedervennootschappen voor gedragingen van hun dochtervennootschappen naar Belgisch recht (p. 131)

Uitdagend (2): (rechts)faculteiten, uitstootfinanciering, externalisering van risico en aansprakelijkheid (p. 155)

Enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer (p. 183)

De ontevreden investeerder. Bieden dwaling en bedrog bij de aandelenoverdracht een onstnappingsroute? (p. 199)

Buitengerechtelijke herstelling en vervanging bij wijze van uitvoering en herstel (Selbstvornahme) (p. 217)

Een academisch college over wrongful birth en wrongful life (p. 245)

Bemiddelen in vertrouwen (p. 263)

Aansprakelijkheid van en tegen de overheid in tijden van budgettaire krapte (p. 295)

Quelques réflexions sur la notion de dommage. Plaidoyer pour un retour aux sources (p. 315)

Het aansprakelijkheidsrecht voor morgen (p. 337)

De verdeling van aansprakelijkheden bij de overdracht van een verhuurd goed (p. 361)

Naar een objectivering van de fout in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht? (p. 373)

Aansprakelijkheid van verkopers voor schade veroorzaakt door verborgen gebreken: tijd voor een "decontaminatie" van artikel 1645 BW (p. 385)

Schadeloosstelling van de schuldeiser bij bedrieglijk onvermogen van de schuldenaar (p. 405)

Verstek inzake contractuele aansprakelijkheid (p. 421)

De informatieplichten van de arts jegens de patiënt en de bewijsrisicoverdeling (p. 449)

Het vernieuwde eerste lid van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek: niet foutloos en daarom wel stuurloos? (p. 465)

De beëindiging van overeenkomsten in geval van insolventie van de partijen: loopt het insolventierecht uit de pas van het verbintenissenrecht? (p. 479)

Uitgedaagd door de meergelaagdheid van het recht … Het Hof van Cassatie, het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hofover het foutbegrip bij overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht (p. 497)

Contaminatie, voorzorg, recall en verzekering in het licht van de EU voedselveiligheidsreglementering (p. 513)

Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie. Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief (p. 541)

Wettelijke garantie voor “gebrekkige” honden en katten (p. 555)

De Franse hervorming van het verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld? (p. 571)

De appellabiliteit van beslissingen tot aanstelling van een deskundige en van beslissingen genomen in het kader van een deskundigenonderzoek (p. 595)

De verjaring van de rechtstreekse vordering in het verzekeringsrecht (p. 611)

De eenzijdige beëindiging van een duurcontract in geval van wanprestatie van de wederpartij (p. 631)

De quelques apports de la jurisprudence de la Cour de cassation en droit des obligations, et en particulier en responsabilité contractuelle (p. 647)