Verantwoord aansprakelijkheidsrecht

Op het einde van het academiejaar 2016-2017 werd Aloïs Van Oevelen, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, toegelaten tot het emeritaat. Als blijk van hulde en dank aan het einde van een lange en uitmuntende academische loopbaan, bieden zijn collega’s uit de academische wereld hem een vriendenboek aan.
Editor(s):
Nicolas Carette, Britt Weyts
book | published | 1st edition
October 2017 | xxxii + 672 pp.

Hardback
€119.- €170.-


ISBN 9789400008564

Details

Op het einde van het academiejaar 2016-2017 werd Aloïs Van Oevelen, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, toegelaten tot het emeritaat.

Als blijk van hulde en dank aan het einde van een lange en uitmuntende academische loopbaan, bieden zijn collega’s uit de academische wereld hem een vriendenboek aan. Over de grenzen van hun onderzoeksdomein heen leggen zij een band met het aansprakelijkheidsrecht of, meer algemeen, het verbintenissenrecht.


Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Een verkennend empirisch onderzoek naar de vaststelling van de huurprijs door de vrederechter bij handelshuurhernieuwing (p. 1)

Joke Baeck, Ignace Claeys

De minnelijke wijziging of ontbinding van de schenking (p. 19)

Renate Barbaix

Samenloop, anders bekeken (p. 35)

Hubert Bocken

Nergens beter dan thuis? Aansprakelijkheid in gezinsverband (p. 63)

Ingrid Boone

Herstel van en vergoeding voor zuivere milieuschade: stand van zaken en vooruitblik (p. 87)

Ann Carette

Onwetendheid en bevrijdende verjaring. Verzoening met de grondrechten via Contra non valentem agere non currit praescriptio? (p. 107)

Nicolas Carette

Het begrip “onderneming” in de Kartelschaderichtlijn en de (mogelijke) impact op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van moedervennootschappen voor gedragingen van hun dochtervennootschappen naar Belgisch recht (p. 131)

Caroline Cauffman

Uitdagend (2): (rechts)faculteiten, uitstootfinanciering, externalisering van risico en aansprakelijkheid (p. 155)

Ludo Cornelis

Enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer (p. 183)

De ontevreden investeerder. Bieden dwaling en bedrog bij de aandelenoverdracht een onstnappingsroute? (p. 199)

Annick De Boeck

Buitengerechtelijke herstelling en vervanging bij wijze van uitvoering en herstel (Selbstvornahme) (p. 217)

Bernard Tilleman

Een academisch college over wrongful birth en wrongful life (p. 245)

Pieter De Tavernier

Bemiddelen in vertrouwen (p. 263)

Alain Laurent Verbeke

Aansprakelijkheid van en tegen de overheid in tijden van budgettaire krapte (p. 295)

Eric Dirix

Quelques réflexions sur la notion de dommage. Plaidoyer pour un retour aux sources (p. 315)

Het aansprakelijkheidsrecht voor morgen (p. 337)

T. Hartlief

De verdeling van aansprakelijkheden bij de overdracht van een verhuurd goed (p. 361)

Ruud Jansen

Naar een objectivering van de fout in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht? (p. 373)

Geert Jocqué

Aansprakelijkheid van verkopers voor schade veroorzaakt door verborgen gebreken: tijd voor een "decontaminatie" van artikel 1645 BW (p. 385)

Marc Kruithof

Schadeloosstelling van de schuldeiser bij bedrieglijk onvermogen van de schuldenaar (p. 405)

Verstek inzake contractuele aansprakelijkheid (p. 421)

Sven Mosselmans

De informatieplichten van de arts jegens de patiënt en de bewijsrisicoverdeling (p. 449)

Herman Nys

Het vernieuwde eerste lid van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek: niet foutloos en daarom wel stuurloos? (p. 465)

Stefan Rutten

De beëindiging van overeenkomsten in geval van insolventie van de partijen: loopt het insolventierecht uit de pas van het verbintenissenrecht? (p. 479)

Vincent Sagaert

Uitgedaagd door de meergelaagdheid van het recht … Het Hof van Cassatie, het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hofover het foutbegrip bij overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht (p. 497)

Ilse Samoy

Contaminatie, voorzorg, recall en verzekering in het licht van de EU voedselveiligheidsreglementering (p. 513)

Luc Schuermans, Caroline Van Schoubroeck

Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie. Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief (p. 541)

Wettelijke garantie voor “gebrekkige” honden en katten (p. 555)

Reinhard Steennot

De Franse hervorming van het verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld? (p. 571)

Sophie Stijns

De appellabiliteit van beslissingen tot aanstelling van een deskundige en van beslissingen genomen in het kader van een deskundigenonderzoek (p. 595)

Beatrix Vanlerberghe

De verjaring van de rechtstreekse vordering in het verzekeringsrecht (p. 611)

Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

De eenzijdige beëindiging van een duurcontract in geval van wanprestatie van de wederpartij (p. 631)

Flavie Vermander

De quelques apports de la jurisprudence de la Cour de cassation en droit des obligations, et en particulier en responsabilité contractuelle (p. 647)

Also interesting for you: