Vademecum voor de jaarrekening 2021

Het Vademecum begeleidt de lezer bij het opstellen en het het controleren en consulteren van de enkelvoudige jaarrekening. Het bespreekt de boekhoudkundige verplichtingen die aan de basis liggen van de jaarrekening en een aantal belangrijke wettelijke en analytische aspecten van de diverse rubrieken.
Author(s):
Erik De Lembre, Marleen Mannekens, Yves Verdingh
book | published | 1st edition
March 2021 | xxxiv + 616 pp.

Paperback
€109.-


ISBN 9789400012875


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het Vademecum begeleidt de lezer bij het opstellen en het controleren en consulteren van de enkelvoudige jaarrekening. Het bespreekt de boekhoudkundige verplichtingen die aan de basis liggen van de jaarrekening en een aantal belangrijke wettelijke en analytische aspecten van de diverse rubrieken.

Per rubriek van de jaarrekening volgens het volledige schema wordt vermeld:
- wat de inhoudelijke betekenis is;
- welke rekeningen worden gebruikt;
- welke wetteksten van toepassing zijn;
- welke waarderingsregels gelden;
- welke adviezen en normen van toepassing kunnen zijn;
- welke fiscale of vennootschapsrechtelijke opmerkingen aan de rubriek zijn verbonden;
- welke inhoudelijke analytische commentaren kunnen worden geformuleerd.

In een afzonderlijk fiscaal hoofdstuk wordt de aangifte vennootschapsbelasting besproken.

Het Vademecum bevat de meest recente beschikbare informatie, zodat het boek een onmisbare geheugensteun en een betrouwbare bron van informatie is.

Table of Contents

Deel 1. Wetgeving en waarderingsregels

1. Wetgeving (p. 1)

2. Waarderingsregels (p. 29)

Deel 2. Rubrieken van het actief

1. Oprichtingskosten (p. 55)

2. Immateriële vaste activa (p. 62)

3. Materiële vaste activa (p. 77)

4. Financiële vaste activa (p. 95)

5. Vorderingen op meer dan één jaar (p. 115)

6. Voorraden en bestellingen in uitvoering (p. 123)

7. Vorderingen op ten hoogste één jaar (p. 147)

8. Geldbeleggingen (p. 156)

9. Liquide middelen (p. 164)

10. Overlopende rekeningen (p. 169)

Deel 3. Rubrieken van het passief

1. Inbreng (p. 173)

2. Uitgiftepremies en andere inbrengen buiten kapitaal (p. 188)

3. Herwaarderingsmeerwaarden (p. 196)

4. Reserves (p. 208)

5. Overgedragen winst/verlies (p. 216)

6. Kapitaalsubsidies (p. 220)

7. Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief (p. 232)

8. Voorzieningen en uitgestelde belastingen (p. 234)

9. Schulden op meer dan één jaar (p. 254)

10. Schulden op ten hoogste één jaar (p. 264)

11. Overlopende rekeningen (p. 277)

Deel 4. Rubrieken van de resultatenrekening

1. Bedrijfsopbrengsten (p. 281)

2. Bedrijfskosten (p. 302)

3. Financiële opbrengsten (p. 341)

4. Financiële kosten (p. 354)

5. Onttrekking aan en over boeking naar de uitgestelde belastingen en naar belastingvrije reserves (p. 365)

6. Belastingen en regularisering van belastingen (p. 370)

7. Resultatenverwerking (p. 376)

Deel 5. Rubrieken van de toelichting

1. Staat van oprichtingskosten, kapitaalverhogingen of verhoging van de inbreng, kosten van uigifte van leningen en herstructureringskosten (p. 385)

2. Staat van de immateriële vaste activa (p. 388)

3. Staat van de materiële vaste activa (p. 393)

4. Staat van de financiële vaste activa (p. 403)

5. Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa) (p. 416)

6. Staat van het kapitaal (p. 419)

7. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (p. 425)

8. Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) (p. 426)

9. Bedrijfsresultaten (p. 433)

10. Financiële resultaten (p. 441)

11. Niet-recurrente resultaten (p. 444)

12. Belastingen op het resultaat (p. 448)

13. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (p. 452)

14. Betrekkingen met verbonden ondernemingen, geassocieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (p. 460)

15. Financiële betrekkingen met bestuurders, zaakvoerders en commissarissen (p. 466)

16. Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde (p. 471)

17. Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening (p. 473)

18. Waarderingsregels (p. 475)

19. Bijkomende inlichtingen (p. 479)

Deel 6. Andere documenten die samen met de jaarrekening dienen te worden neergelegd

1. Sociale balans (p. 483)

2. Verslag van betalingen aan overheden (p. 499)

3. Jaarverslag (p. 501)

4. Het commissarisverslag (p. 507)

Deel 7. Vennootschapsbelasting

1. Personeel en materieel toepassingsgebied (p. 513)

2. Aangifte vennootschapsbelasting (p. 516)

3. Belastingberekening (p. 607)