Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors (veertiende editie)

In dit boek vervlechten de auteurs materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en -uitvoering en bespreken ze deze in de chronologische volgorde van een strafprocedure.

Volledig bijgewerkt t.e.m. juni 2022.
Author(s):
Raf Verstraeten, Frank Verbruggen
book | published | 14th edition
September 2022 | xxxvi + 578 pp.

Paperback
€94.50


ISBN 9789400013551


Alternative prices
- Student price: €45.-

Details

Dit boek geeft de lezer een goed inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan in andere handboeken kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht – strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de chronologie van een strafprocedure te vertrekken.

Zo vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel. De Belgische strafprocedure kan immers een belangrijke impact hebben op de straftoemeting, waardoor het weinig zinvol is om eerst de materiële bestraffing te behandelen en dan pas hoe een zaak bij de strafrechter komt en welke bestraffing daarop volgt. Om dezelfde redenen worden bijzondere misdrijven (zoals drukpers- en politieke misdrijven) niet bij de indeling van de misdrijven besproken, maar pas aan het einde van het boek. Zo wordt beter duidelijk op welk punt van de normale procedure wordt afgeweken.

Voor deze basiscursus zijn relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie t.e.m. juni 2022 verwerkt.

Over de auteurs

Prof. dr. Frank Verbruggen is hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, de aanpassing van het strafrecht aan de digitalisering van de maatschappij en de europeanisering van strafrecht en justitie. Hij is tevens advocaat aan de balie van Leuven.

Prof. dr. Raf Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij strafrecht en strafprocesrecht en economisch, fiscaal en sociaal strafrecht doceert en onderzoekt. Hij coördineert de activiteiten van de Commissies voor de Hervorming van het Strafprocesrecht en voor de Hervorming van het Strafrecht, die op verzoek van de minister van Justitie nieuwe wetboeken hebben voorbereid.

Table of Contents

Deel 1. Algemene oriëntatie

Hoofdstuk 1. Wat is strafrecht? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Codificatie (p. 3)

Hoofdstuk 3. Situering van het strafrecht tussen andere rechtsdisciplines (p. 7)

Hoofdstuk 4. Indeling van het strafrecht (p. 10)

Deel 2. De strafwet

Hoofdstuk 1. Het legaliteitsbeginsel (p. 19)

Hoofdstuk 2. Het legaliteitsbeginsel en de bronnen van het strafrecht (p. 20)

Hoofdstuk 3. Het legaliteitsbeginsel en de interpretatie van de strafwet (p. 29)

Hoofdstuk 4. Het misdrijf en zijn constitutieve elementen (p. 32)

Hoofdstuk 5. Driedelige indeling van misdrijven (p. 34)

Hoofdstuk 6. Delictstypiciteit (p. 36)

Hoofdstuk 7. Wederrechtelijkheid (p. 60)

Hoofdstuk 8. Strafrechtelijke schuld (p. 72)

Hoofdstuk 9. Strafwaardigheid (p. 85)

Hoofdstuk 10. Strafbare poging (p. 91)

Hoofdstuk 11. Strafbare deelneming (p. 97)

Deel 3. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf

Hoofdstuk 1. Instelling en uitoefening van de strafvordering (p. 111)

Hoofdstuk 2. De burgerlijke vordering (p. 129)

Deel 4. De rechtspleging in de onderzoeksfase

Hoofdstuk 1. Het politiewezen (p. 143)

Hoofdstuk 2. Types van onderzoek (p. 144)

Hoofdstuk 3. Onderzoeksdaden (p. 171)

Hoofdstuk 4. Vrijheidsberovingen en voorlopige hechtenis (p. 223)

Hoofdstuk 5. Toezicht op en afsluiting van het onderzoek (p. 248)

Deel 5. De rechtspleging in de fase van het vonnisgerecht

Hoofdstuk 1. Het vonnisgerecht (p. 275)

Hoofdstuk 2. Voortduren van bewarende maatregelen (p. 290)

Hoofdstuk 3. Fundamentele waarborgen (p. 292)

Hoofdstuk 4. Terechtzitting (p. 312)

Hoofdstuk 5. Bewijsregeling (p. 334)

Deel 6. De strafrechtelijke sancties

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 349)

Hoofdstuk 2. De straffen (p. 350)

Hoofdstuk 3. Strafrechtelijke beveilings- of beschermingsmaatregelen (p. 391)

Deel 7. De straftoemeting

Hoofdstuk 1. Situering (p. 397)

Hoofdstuk 2. Straftoemeting bij natuurlijke personen (p. 398)

Hoofdstuk 3. Straftoemeting bij rechtspersonen (p. 418)

Hoofdstuk 4. Bijzondere modaliteiten van straftoemeting: opschorting – uitstel – probatie (p. 419)

Hoofdstuk 5. De beveilingsperiode (p. 430)

Hoofdstuk 6. Straftoemeting bij overschrijding van redelijke termijn (p. 430)

Hoofdstuk 7. De onderlinge combinatie van de wettelijke regels inzake straftoemeting: een poging tot synthese (p. 431)

Deel 8. De uitspraak

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen (p. 433)

Hoofdstuk 2. Uitvoering (p. 444)

Hoofdstuk 3. Gezag van gewijsde (p. 445)

Hoofdstuk 4. Burgerlijke aspecten (p. 448)

Deel 9. De rechtsmiddelen

Hoofdstuk 1. Hoger beroep (p. 453)

Hoofdstuk 2. Verzet (p. 466)

Hoofdstuk 3. Cassatieberoep (p. 474)

Deel 10. De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties

Hoofdstuk 1. Basisbeginselen (p. 483)

Hoofdstuk 2. Tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf (p. 484)

Hoofdstuk 3. Tenuitvoerlegging van de TBS (p. 490)

Hoofdstuk 4. Tenuitvoerlegging van de straf onder ET (p. 492)

Hoofdstuk 5. Tenuitvoerlegging van de werkstraf (p. 492)

Hoofdstuk 6. Tenuitvoerlegging van de autonome probatiestraf (p. 494)

Hoofdstuk 7. Tenuitvoerlegging van de geldboete (p. 495)

Hoofdstuk 8. Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) (p. 496)

Hoofdstuk 9. Tenuitvoerlegging van maatregelen (p. 498)

Hoofdstuk 10. Tenuitvoerlegging van uitstel, opschorting en (klassieke) probatie (p. 499)

Deel 11. Toepassing van de strafwet naar de plaats

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 503)

Hoofdstuk 2. Op Belgisch grondgebied gepleegde misdrijven (p. 504)

Hoofdstuk 3. Buiten Belgisch grondgebied gepleegde misdrijven (p. 505)

Hoofdstuk 4. Op Belgisch grondgebied gepleegd? Lokalisering van het misdrijf met het oog op de toepassing van de strafwet (p. 508)

Deel 12. Het toepassingsgebied van de strafwet in de tijd

Hoofdstuk 1. Probleemstelling (p. 511)

Hoofdstuk 2. De geldingsduur van strafwetten (p. 511)

Hoofdstuk 3. Conflicten van strafwetten in de tijd: strafrechtelijk overgangsrecht (p. 512)

Hoofdstuk 4. Herstel in eer en rechten en uitwissing van de veroordeling (p. 516)

Deel 13. Beletselen voor de normale uitoefening van de strafvordering, de burgerlijke vordering of de uitvoering van de sanctie

Hoofdstuk 1. Misdrijven met een bijzonder grondwettelijk statuut: politieke misdrijven en drukpersmisdrijven (p. 519)

Hoofdstuk 2. Amnestie (retroactieve opheffing van de strafwaardigheid) (p. 525)

Hoofdstuk 3. Schorsing van de strafvordering (p. 525)

Hoofdstuk 4. Verval van de strafvordering (p. 531)

Hoofdstuk 5. Verval van de burgerlijke vordering (p. 555)

Hoofdstuk 6. Verval van het recht tot uitvoering van de straffen (p. 556)

Hoofdstuk 7. De genade (p. 560)

Deel 14. Toezeggingen wegens het afleggen van een verklaring (spijtoptantenregeling)

Hoofdstuk 1. Voorwaarden en mogelijke gunsten (p. 563)

Hoofdstuk 2. Procedure (p. 565)

Hoofdstuk 3. Herroeping van de toezegging (p. 568)

Deel 15. Toekomstmuziek: nieuwe wetboeken

Hoofdstuk 1. Wetsvoorstel houdende het strafwetboek (p. 569)

Hoofdstuk 2. Wetsvoorstel houdende het wetboek van strafprocesrecht (p. 574)