Sponsoringcontracten

Sponsoring is alomtegenwoordig in onze maatschappij en het economische belang ervan is groot. De (juridische) kennis over het fenomeen staat echter helemaal niet in verhouding met het belang ervan.

Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten analyseert en hiervoor oplossingen aanreikt.
Author(s):
Joost Vynckier
book | published | 1st edition
October 2018 | xl + 974 pp.

Hardback
€190.-


ISBN 9789400008663

Details

Sponsoring is alomtegenwoordig in onze maatschappij en het economische belang ervan is groot. De (juridische) kennis over het fenomeen staat echter helemaal niet in verhouding met het belang ervan. Velen associëren sponsoring immers enkel met promotionele vermeldingen tijdens een evenement. Ook louter financiële ondersteuning beschouwt men vaak (onterecht) als sponsoring: welke grootouder ziet het na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief bijvoorbeeld niet als zijn taak om zijn kleinkind te ‘sponsoren’?

Sponsoring is ook zelden aan omvattende wetgeving onderhevig. Vaak zijn sponsoringtransacties vertrouwelijk. Partijen beslechten geschillen zoveel mogelijk via informele bemiddeling en eerder uitzonderlijk via de rechtbanken of arbitrage. Grondige modelcontracten zijn slechts beperkt aanwezig. Dit alles draagt bij tot grote juridische onzekerheid in de praktijk.

Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten analyseert en hiervoor oplossingen aanreikt. De auteur begint met een omschrijving van het sponsoringbegrip en de afgrenzing ervan tegenover verwante marketing- en fondsenwervingstechnieken.
Vervolgens bespreekt hij de juridische aspecten van en hinderpalen bij sponsoring. Daarbij komen bijvoorbeeld de vraag naar de invloed van dopinggebruik op de sponsoringtransactie, de rol van tussenpersonen bij sponsoring, het geoorloofd karakter van exclusieve sponsoringverhoudingen en de mogelijkheid om verbintenissen te herroepen die op de persoonswaarden van de gesponsorde betrekking hebben, aan bod. Aansluitend belicht de auteur ook de (juridische) eigenheid van twee bijzondere sponsoringtransacties, d.i. naamsponsoring en mediasponsoring. De auteur besluit met een bespreking van diverse wettelijke/zelfregulerende sponsoringverboden en -beperkingen. In het boek zijn talrijke modelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen.

Het boek reikt zo de nodige bouwstenen aan om een sponsoringcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Daarnaast bevat het ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en voor de lezer aanschouwelijk te maken.

Het tweede boek, Ambush marketing, beantwoordt de vraag of – en in welke mate – de via sponsoring gecreëerde meerwaarde juridische bescherming kan genieten (J. Vynckier, Ambush marketing, Antwerpen, Intersentia, 2018, 364 p.).

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Joost Vynckier

Inleiding (p. 1)

Deel I. "Sponsoring" als begrip

Inleiding (p. 15)

Hoofdstuk I. Begripsomschrijving (p. 19)

Hoofdstuk II. Afgrenzing ten opzichte van andere (rechts)figuren (p. 47)

Hoofdstuk III. Tussenbesluit (p. 105)

Deel II. Contractanalyse

Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk 1. Totstandkoming (p. 107)

Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk 2. Partijen (p. 167)

Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk III. Voorwerp (p. 281)

Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk IV. Contractuele doorwerking van externe elementen (p. 459)

Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk V. Duur (p. 495)

Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk VI. Tussenbesluit (p. 607)

Onderdeel 2. Bijzonderheden - Hoofdstuk I. Naamsponsoring (p. 609)

Onderdeel 2. Bijzonderheden - Hoofdstuk II. Mediasponsoring (p. 691)

Onderdeel 2. Bijzonderheden - Hoofdstuk III. Tussenbesluit (p. 717)

Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Inleiding (p. 719)

Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk I. Overzicht (p. 723)

Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk II. Gevolgen (p. 863)

Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk III. Verboden en beperkingen (internationaal) getoetst (p. 871)

Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk IV. Tussenbesluit (p. 893)

Besluit (p. 895)

Joost Vynckier

Bibliografie (p. 935)