Ontslagrecht: een stand van zaken

23 October 2020
Gent
€260.15 (VAT incl.)

Tijdens deze studiedag worden de laatste ontwikkelingen inzake ontslagrecht praktijkgericht besproken door vier ervaren praktijkjuristen, waarbij uiteraard ook telkens de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt.


_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
Mr. Ward Bouciqué, counsel Claeys & Engels


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, …

Programme

08u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

9u30 Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
mr. Sabine Vanoverbeke
Deze uiteenzetting zal inspelen op de actualiteit en de meest recente ontwikkelingen zullen worden behandeld.
Eind november 2019 zijn bvb. deze items al vermeldenswaard:
op wetgevend vlak: de uitbreiding van de outplacementverplichtingen bij beëindiging
van de overeenkomst door medische overmacht
inzake rechtspraak: de arresten van het Grondwettelijk Hof i.v.m. de opzeggingstermijnen voor hogere bedienden in de overgangsregeling

11u00 Koffiepauze

11u15 Ontslag van beschermde werknemers
mr. Stijn Demeestere
Tijdens deze sessie wordt een actuele stand van zaken gegeven op basis van recente rechtspraak en eigen praktijkervaringen:
• De afbakening van de begunstigden van de ontslagbescherming
• De aanvang en duur van de ontslagbescherming
• De drieledige draagwijdte van de ontslagbescherming: ontslagbeperking, discriminatieverbod & beperking op overplaatsing
• Het ontslag om dringende reden of om economische of technische redenen, de te volgen procedures (met aandacht voor de positie van de werknemer tijdens de procedure)
• Sancties bij onrechtmatig ontslag: re-integratie, beschermingsvergoeding (cumul met andere vergoedingen?)
• Mogelijkheid tot rechtsgeldige verzaking en afstand van bescherming(svergoeding)

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Privacy-aspecten en ontslag
mr. Isabel Plets
Bewijs en/of motivering van ontslagreden
• bewijs via monitoring van werknemers
- vormen van monitoring van werknemers
- voorwaarden van monitoring van werknemers
• gevolgen van onrechtmatige of onwettelijke monitoring

Impact van GDPR op ontslag
• retentie van persoonsgegevens werknemers
• uitoefening rechten door betrokkenen (recht op inzage, recht op wissing, enz.)

15u15 Koffiepauze

15u30 Collectief ontslag en sluiting van onderneming
mr. Ward Bouciqué
• Sectorale werkzekerheidsbedingen en meervoudig ontslag
• Collectief ontslag:
- het verschil tussen "meervoudig ontslag" en "collectief ontslag"
- informatie en consultatie in geval van collectief ontslag: de impact van de Wet Renault
- concreet verloop van het proces en concrete aandachtspunten
- betwisting van de informatie- en consultatieprocedure
- activerend beleid en sociale plannen - actuele topics en concrete voorbeelden.
• Welke procedures naleven als er sprake is van zowel sluiting als van collectief ontslag ?
• Sluiting en het ontslag van beschermde werknemers

17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstellingPractical information

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 23 oktober 2020
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 6 punten
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€215 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap, koffiepauze en broodjeslunch

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

23 October 2020 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00