Het gebruik van medische informatie in private verzekeringen

Het gebruik van gezondheidsgegevens met het oog op het sluiten of uitvoeren van een private verzekeringsovereenkomst doet heel wat juridische vragen rijzen. In dit boek worden een aantal vragen onderzocht die zich zowel in het domein van het gezondheidsrecht als in dat van het verzekeringsrecht situeren.
Author(s):
Sarah Defloor
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
8
book | published | 1st edition
April 2014 | xvi + 360 pp.

Hardback
€105.-


ISBN 9789400004757


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde zijn er niet alleen steeds meer gezondheidsgegevens over patiënten beschikbaar, maar zijn die gegevens ook van betere kwaliteit. Gezondheidsgegevens worden bovendien in toenemende mate in een private verzekeringscontext gebruikt. Zo heeft een verzekeraar niet alleen gezondheidsgegevens nodig bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst, maar ook bij de aangifte van een schadegeval in de loop van de verzekeringsovereenkomst. Denk in het bijzonder aan een schuldsaldoverzekering, een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen of een lichamelijke ongevallenverzekering, waarbij het gebruik van gezondheidsgegevens niet meer weg te denken is.
Het gebruik van gezondheidsgegevens met het oog op het sluiten of uitvoeren van een private verzekeringsovereenkomst doet heel wat juridische vragen rijzen. In dit boek worden een aantal vragen onderzocht die zich zowel in het domein van het gezondheidsrecht als in dat van het verzekeringsrecht situeren. Een dergelijk onderzoek werd in België tot nog toe niet op een systematische wijze verricht. Het biedt een houvast voor iedereen die met deze belangrijke problematiek in aanraking komt. Dit boek is dus onmisbaar voor zorgverstrekkers, beleidsverantwoordelijken, bedrijfsjuristen, advocaten en magistraten.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. ONDERZOEKSKADER

Hoofdstuk I. Probleemstelling (p. 3)

Hoofdstuk II. Methodologie (p. 13)

DEEL II. GEZONDHEIDSGEGEVENS IN DE CONTEXT VAN PRIVATE VERZEKERINGEN

Hoofdstuk I. Begrippen (p. 19)

Hoofdstuk II. Het vergaren van gezondheidsgegevens in de context van private verzekeringen (p. 37)

Hoofdstuk III. Partijen betrokken bij het vergaren van gezondheidsgegevens (p. 51)

Hoofdstuk IV. Besluit (p. 57)

DEEL III. HET JURIDISCH KADER VAN TOEPASSING OP GEZONDHEIDSGEGEVENS IN DE CONTEXT VAN PRIVATE VERZEKERINGEN

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 59)

Hoofdstuk II. De spontane mededelingsplicht (art. 5 WLVO) (p. 73)

Hoofdstuk III. Medische informatie in persoonsverzekeringen (art. 95 WLVO) (p. 129)

Hoofdstuk IV. Het beroepsgeheim (art. 458 Sw.) en de discretieplicht van de artsen en andere personen die optreden in de context van private verzekeringen (p. 215)

Hoofdstuk V. De rechten van de (kandidaat-)verzekerde als patiënt (p. 253)

DEEL IV. BESLUIT EN AANBEVELINGEN VOOR REGULEREND OPTREDEN

Hoofdstuk I. Wijze van het regulerend optreden (p. 315)

Hoofdstuk II. Inhoud van het regulerend optreden (p. 325)

Bibliografie (p. 341)

Trefwoordenregister (p. 355)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 341)
Trefwoordenregister (p. 355)

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series