Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde

Dit werk brengt voor het eerst alle levenseindebeslissingen in een boek samen en behandelt ze onder meer naar Belgisch, Nederlands, Frans, Engels, Amerikaans en Zwitsers recht.
Bekroond met de André Prims-Prijs voor Gezondheidsrecht 2010-2011.
Author(s):
Evelien Delbeke
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
3
book | published | 1st edition
May 2012 | xxi + 1249 pp.

Hardback
€210.-


ISBN 9789400002883


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Levenseindezorg is een thematiek die eenieder aanbelangt. Niet enkel in België, maar over de hele wereld wordt hieraan steeds meer aandacht besteed. Dit werk brengt voor het eerst alle levenseindebeslissingen in een boek samen en behandelt ze onder meer naar Belgisch, Nederlands, Frans, Engels, Amerikaans en Zwitsers recht.
Het eerste deel van het boek diept de verschillende levenseindebeslissingen uit en schetst het juridische kader. Het tweede deel spitst zich toe op de specifieke categorieën van minderjarige patiënten, patiënten met een bewustzijnsstoornis en dementerende patiënten.
Het werk sluit af met een ontwerp van wetsvoorstel voor zorgverlening aan het levenseinde.
De meest actuele thema’s komen in dit werk aan bod. Zo wordt aandacht besteed aan de problematiek van de levenseindekliniek, levensmoeheid, euthanasie en dementie, levensbeëindiging zonder verzoek, niet-behandelingsbeslissingen en extreem premature baby’s, euthanasie versus continue diepe sedatie, enz.
Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen, maar ook voor zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, psychologen), patiënten, zorginstellingen (ziekenhuizen, RVT’s, ROB’s, palliatieve dagcentra) en verenigingen die met levenseindevraagstukken worden geconfronteerd.
Aan de wetgever biedt het ontwerp van wetsvoorstel een vertrekpunt voor verder wetgevend werk in deze materie.
Evelien Delbeke promoveerde in 2011 tot doctor in de rechten. De auteur is nu advocaat aan de balie te Antwerpen (Monard D’Hulst) en navorser aan de Universiteit Antwerpen.


Dit boek werd bekroond met de André Prims-Prijs voor Gezondheidsrecht 2010-2011.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Evelien Delbeke

INLEIDEND DEEL EN BEGRIPPENKADER

Inleiding (p. 3)

Begrippenkader (p. 9)

DEEL I. JURIDISCH KADER VOOR DE VERSCHILLENDE LEVENSEINDEBESLISSINGEN

Levensbeëindiging zonder verzoek (p. 31)

Euthanasie (p. 85)

Hulp bij zelfdoding (p. 299)

Pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend eff ect en continue diepe sedatie (p. 437)

Palliatieve zorg (p. 563)

Het staken of niet starten van een levensreddende of levens verlengende behandeling: therapiebeperking (p. 621)

DEEL II. SPECIFIEKE PATIËNTENCATEGORIEËN

Levenseindezorg en minderjarige patiënten (p. 789)

Levenseindezorg en patiënten met een bewustzijnsstoornis (p. 933)

Levenseindezorg en dementeren de patiënten (p. 1017)

ALGEMENE BESLUITEN

Een samenspel van en een even wichts oefening tussen (soms conflicterende) fundamentele waarden (p. 1103)

Ontwerp van wetsvoorstel voor zorgverlening aan het levenseinde (p. 1131)

5

Bijlage: overzicht van strafbaarstellingen (p. 1181)

Selectieve bibliografie (p. 1185)

Trefwoordenregister (p. 1239)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Evelien Delbeke
Selectieve bibliografie (p. 1185)
Evelien Delbeke
Trefwoordenregister (p. 1239)
Evelien Delbeke

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series