Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering

Deze uitgave is het eerste volwaardige onderzoek in België over class actions, of vertegenwoordigende collectieve rechtsvorderingen, en meteen de referentie voor iedereen in ons taalgebied die zich wil verdiepen in dit onderwerp.
Author(s):
Stefaan Voet
book | uitverkocht | 1st edition
April 2012 | xx + 438 pp.

Hardback
€100.-


ISBN 9789400002715

Uitverkocht

Details

Bekroond met de Driejaarlijkse AMR Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht (2011-2012-2013)

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Stefaan Voet in december 2011 verdedigde aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Het is het eerste volwaardige onderzoek in België over class actions, of vertegenwoordigende collectieve rechtsvorderingen, en meteen de referentie voor iedereen in ons taalgebied die zich wil verdiepen in dit onderwerp. In een eerste deel wordt de gebrekkige staat van het Belgisch burgerlijk procesrecht beschreven in verband met massaschadegevallen. In een tweede deel wordt aan de hand van een uitvoerige rechtsvergelijkende analyse stilgestaan bij vier bouwstenen waarop een Belgische class action zou moeten worden gebouwd. Vooreerst rijst de vraag wie het best geplaatst is om een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering in te stellen. Welke zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden waaraan een dergelijke rechtsvordering moet voldoen? Vervolgens wordt aandacht besteed aan de procedurele aspecten m.b.t. de vertegenwoordigde groep (wijze van kennisgeving en opt out versus opt in). Tot slot wordt de rol van de rechter in dergelijke zaken besproken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een uitvoerige analyse van de drie Belgische voorstellen rond class action die in 2009 en 2010 werden gelanceerd. Naast het boek, is ook een webpagina gecreëerd waarop alle buitenlandse wetteksten alsook de drie Belgische voorstellen te raadplegen zijn.


Dit boek geeft een grondige en heldere studie van de vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering en geeft ook een volledig uitgewerkte visie hoe deze in ons Belgisch procesrecht zou kunnen worden geïntegreerd. Het internationaal overzicht dat daarbij wordt geboden, is bijzonder verrijkend. Het zou zeer jammer zijn mocht dit boek niet alle aandacht krijgen van de wetgever.
Dirk Scheers in RW 2012-2013, nr. 34

Dit boek is toegankelijk en verrassend bondig geschreven voor een zo gecompliceerd onderwerp.
In Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2013-2

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Deel I. Algemeen deel

Hoofdstuk 1. Begrippenkader (p. 3)

Hoofdstuk 2. Deficit van het Belgisch burgerlijk procesrecht (p. 21)

Hoofdstuk 3. Nood aan een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering (p. 49)

Hoofdstuk 4. Afbakening onderzoeksterrein, formulering onderzoeksvragen en gehanteerde methodologie (p. 73)

Deel II. Bouwstenen voor een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering

Hoofdstuk 1. Beknopt overzicht van de buitenlandse (vertegenwoordigende) collectieve rechtsvorderingen (p. 81)

Hoofdstuk 2. Vereniging en overheidslichaam als groepsvertegenwoordiger (p. 115)

Hoofdstuk 3. (Ontvankelijkheids)voorwaarden van een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering (p. 177)

Hoofdstuk 4. De vertegenwoordigde groep bij een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering (p. 239)

Hoofdstuk 5. De (exclusief bevoegde) rechter als actieve procesbeheerder (p. 299)

Eindbesluit – Antwoord op de onderzoeksvragen (p. 363)

Slotbeschouwingen (p. 379)

Bibliografie (p. 381)

Trefwoordenregister (p. 417)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 381)
Trefwoordenregister (p. 417)