De rechtspositie van transgender personen in België

Dit boek benadert de rechtspositie van transgender personen in België multidisciplinair. Sociologische en psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering (mensenrechten, het materiële personen- en familierecht, aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht).

Editor(s):
Joz Motmans, Gerd Verschelden
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
20
book | published | 1st edition
February 2020 | xvi + 225 pp.

Hardback
€79.-


ISBN 9789400009066


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Sinds 1 januari 2018 wordt het privéleven van transgenderpersonen in België beter beschermd ingevolge de wet van 25 juni 2017. De aanpassing van de registratie van het geslacht in de registers van de burgerlijke stand is niet langer gekoppeld aan medische voorwaarden. De afgifte van afschriften en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand met zichtbare aanpassing van de geslachtsregistratie is sterk beperkt. De nieuwe regeling gaat uit van zelfbeschikking met voorlichting en een bedenktermijn. Ook minderjarigen kunnen vanaf de leeftijd van zestien jaar hun geslachtsregistratie laten wijzigen, maar enkel mits tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater. Er werden garanties ingebouwd voor een standvastige keuze en tegen fraude. Terugkeer naar het oorspronkelijke geslacht is mogelijk, maar enkel na een gerechtelijke procedure. Er geldt specifiek nieuw afstammingsrecht voor transgenderpersonen en de regels inzake voornaamswijziging werden versoepeld. Al deze innovaties gaan gepaard met een overgangsregeling.

In dit boek wordt de rechtspositie van transgenderpersonen in België multidisciplinair benaderd. Sociologische en psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering. Zowel de mensenrechten, het materiële personen- en familierecht als het procesrecht worden behandeld en er is ook aandacht voor belangrijke aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht. De baanbrekende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat op 19 juni 2019 bepaalde aspecten van de nieuwe regeling heeft vernietigd omwille van de grondrechten van genderfluïde personen, kon nog worden meegenomen in de finale versie van dit boek.

Dit werk is in eerste instantie gemaakt ten behoeve van de betrokken transpersonen en hun naasten, maar het is ook gericht op advocaten, magistraten, ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand en andere professionals die de betrokkenen mogen begeleiden. De lezer kan een heldere uiteenzetting van de complexe rechtsregels combineren met het complete juridische bronnenmateriaal dat als bijlage is opgenomen.

Table of Contents

Deel I. Sociologische en mensenrechtelijke context van de wet van 25 juni 2017

Hoofdstuk I. Inleiding: conceptueel kader (p. 1)

Hoofdstuk II. Sociologische context (p. 9)

Hoofdstuk III. Internationale mensenrechtenstandaarden inzake genderidentiteit (p. 21)

Deel II. Aanpassing van de geslachtsregistratie: voorwaarden, gevolgen, privacy en overgangsrecht

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 37)

Hoofdstuk II. Bescherming van de privacy via een beperking van de aflevering van afschriften van akten van de burgerlijke stand en een beperking van de toegang tot de DABS (p. 47)

Hoofdstuk III. Aanpassing van de geslachtsregistratie (p. 55)

Hoofdstuk IV. Afstamming (p. 93)

Hoofdstuk V. Voornaamsverandering (p. 105)

Hoofdstuk VI. Overgangsrecht (p. 119)

Deel III. De rol van het Openbaar Ministerie

Hoofdstuk I. Vooronderzoek na kennisgeving door de ambtenaar van de burgerlijke stand van een aangifte en verklaring – facultatief advies (p. 125)

Hoofdstuk II. Advies in de procedure voor de familierechtbank na een verzoek tot aanstelling van een voogd ad hoc (p. 131)

Hoofdstuk III. Advies in de procedure voor de familierechtbank na verhaal door de betrokkene op basis van artikel 1385duodecies van het Gerechtelijk Wetboek (p. 133)

Hoofdstuk IV. Advies in de procedure voor de familierechtbank in het geval van een terugkeerprocedure naar het oorspronkelijke geslacht (p. 137)

Hoofdstuk V. Vordering tot nietigverklaring van de aanpassing van de geslachtsregistratie door het Openbaar Ministerie (p. 139)

Deel IV. Reflecties vanuit de jeugdhulpverlening. De rol van de kinder- en jeugdpsychiater

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 143)

Hoofdstuk II. Genderidentiteit en hulpverlening (p. 145)

Deel V. De Belgische Transgenderwet in een internationale context

Inleiding (p. 161)

Hoofdstuk I. Procedure in België (p. 163)

Hoofdstuk II. Procedure in Nederland (p. 179)

Bijlagen (p. 185)

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: