1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Bescherming van cliënteel

  Publication date: January 5, 2011

  Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.
  Hardback
  €148.75 €175.-

 2. Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariëren.
  Paperback
  €54.40 €64.-

 3. Sinds de financiële crisis van 2007-2008 is de materie van intern goed bestuur bij financiële groepen op de voorgrond getreden in het prudentiële toezicht. Dit boek behandelt een aantal erg actuele thema's.
  Hardback
  €161.50 €190.-

 4. Dit boek omvat een privaatrechtelijke analyse van de contractuele verhouding inzake portefeuillebeheer, waarbij in het bijzonder wordt gepeild naar de meerwaarde en doelmatigheid van de geldende financiële regulering voor de interne rechtsbetrekking tussen de professional en de retailcliënt.
  Hardback
  €93.50 €110.-
 5. Van alle markten

  Publication date: October 15, 2008

  Eddy Wymeersch heeft in de Belgische en Europese academische wereld in diverse gebieden een voortrekkersrol gespeeld. In dit liber amicorum weerspiegelen meer dan 60 bijdragen de brede belangstelling en expertise van de gevierde.
  Hardback
  €165.75 €195.-
 6. Handboek Kredietverzekering

  Publication date: October 6, 2008

  Dit boek behandelt alle aspecten van zowel de privékredietverzekering als de publieke kredietverzekering. Deze uitgave is zowel voor de niet-specialist als voor de mensen die vertrouwd zijn met kredietverzekeringen een handig naslagwerk.
  Paperback
  €165.75 €195.-

 7. Het Instituut Financieel Recht (IFR) onderzocht samen met een aantal experten de nieuwe wetgeving op haar merites en tekorten.
  Hardback
  €80.75 €95.-

 8. Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze feestbundel. De gekozen onderwerpen kunnen worden gegroepeerd onder de noemer financieel recht in ruime zin.
  Hardback
  €106.25 €125.-

 9. In België bestaan er twee systemen van extern toezicht: enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen.
  Hardback
  €119.- €140.-

 10. Dit boek spitst zich toe op het statuut en de regulering van collectieve beleggingsinstellingen. Daarnaast belicht het de nieuwe wetgeving inzake marktmisbruik, prospectusplicht en de afschaffing van toondereffecten en het sluit af met reflecties over de Europese ‘herijking’ van het financieel recht.
  Hardback
  €93.50 €110.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4