De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht

24 April 2020
Gent
28 May 2020
Antwerpen
€332.75 (VAT incl.)

_______________

Tengevolge de Conona-crisis zal de eerste studiedag in Gent op 24 april niet doorgaan, daarom vindt u hier enkel de mogelijkheid om u in te schrijven voor de tweede studiedag in Antwerpen op 28 mei.
U zal deze studiedag en uiteraard afhankelijk van de op dat ogenblik geldende maatregelen naar keuze ofwel fysiek in de Salons van Edel, dan wel via webcast kunnen volgen.

_______________


De wet van 4 februari 2020: een eerste praktijkgerichte analyse

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021. Deze hervorming werd voorbereid door een ministeriële commissie, bestaande uit Prof. dr. Vincent Sagaert (Of Counsel Eubelius en Gewoon Hoogleraar KU Leuven) en Prof. dr. Pascale Lecocq (U. Liège).
Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.
Tijdens deze studiedag worden vier uiteenzettingen gegeven, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten (met daarin algemene bepalingen over het ontstaan, uitdoven en overdragen van zakelijke rechten).
Vervolgens wordt in een tweede sessie stilgestaan bij de mede-eigendom, in het bijzonder de wettelijke regeling voor vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.
Na de middag komen eerst de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik aan bod: de verlenging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend), de maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar, de minimumduur van erfpacht van 15 jaar.
Tenslotte worden tijdens de laatste sessie wordt ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden alsmede de invloed van het bestaan van zakelijke rechten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. In een derde onderdeel zal worden nagegaan of de wijzigingen van het goederenrecht gevolgen zullen hebben voor de uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten. Deze studiedag zal naar keuze ofwel fysiek in de Salons van Edel, dan wel via webcast kunnen gevolgd worden.


Sprekers
Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KU Leuven
Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KU Leuven
Mr. William Timmermans, advocaat-vennoot Altius
Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
Mr. Charlotte De Wolf, advocaat De Wolf & Vennoten Advocaten


Doelgroep
Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programme

08u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers
09u30 Start van de uiteenzettingen (pauze rond 11u15)

Het nieuwe goederenrecht: een algemeen overzicht
(dr. Siel Demeyere)
• Algemene bepalingen inzake zakelijke rechten
• Voorwerp van zakelijke rechten
• Publiciteit
• Eigendomsrecht
• Erfdienstbaarheden: de voornaamste wijzigingen

Mede-eigendom
(mr. Frank Burssens)
Mede-eigendom kan ontstaan door toeval, door de wil van de partijen of op gedwongen wijze. In deze sessie worden de drie verschillende wijzen van mede-eigendom besproken.
• Toevallige mede-eigendom
• Vrijwillige mede-eigendom
• Gedwongen mede-eigendom

13u00 Broodjesbuffet
13u45 Start van de namiddaguiteenzettingen (pauze rond 15u15)

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik
(mr. William Timmermans)
In deze sessie worden de nieuwe regels besproken, met onder meer aandacht voor volgende bijzondere aspecten:
• Stapeling van zakelijke gebruiksrechten
• Vruchtgebruik en opstal mogen langer duren, erfpacht mag korter zijn
• Eeuwigdurend opstalrecht voor volumebouw wordt mogelijk
• De opstalgever wordt “eigenaar” van de niet-betaalde opstallen
• Grove herstellingen door de blote eigenaar bij vruchtgebruik
• …

Zakelijke rechten en omgevingsvergunningen
(mr. Carlos De Wolf en mr. Charlotte De Wolf)
• Erfdienstbaarheden in het nieuwe Goederenrecht: harmonisatie of innovatie?
• De gevolgen van de wijzigingen inzake het goederenrecht (in het bijzonder ook deze inzake erfdienstbaarheden) wat betreft:
- Aanvragen betreffende omgevingsvergunningen
- Klassieke overheidsopdrachten
- Openbare infrastructuurwerken
- Nutsvoorzieningen
• Gevolgen voor de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten?

17u45 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 28 mei 2020
Salons van Edel
Terbekehofdreef, 13
2610 Wilrijk
Routebeschrijving

Mogelijkheid bestaat om deze studiedag effectief ter plaatse te volgen
of de studiedag via webcast te volgen.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 7 punten
IBJ: erkend voor 7 punten
NKN: erkend voor 7 uur
IAB: erkend voor 7 uur
BIBF: erkend voor 7 uur
BIV: erkend voor 6 uur
IGO: in aanvraag

PRIJS

€ 275 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap, koffiepauze en broodjesbuffet


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

24 April 2020 - Gent
28 May 2020 - Antwerpen

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00