Ongeschreven rechtsgrenzen

In dit boek staat de draagwijdte van de rechtsbeginselen verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik in het Belgische (verbintenissen)recht centraal. De gevolgen van het geplande Boek 1 en 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek komen daarbij ook aan bod. Aan de hand van voorbeelden worden de ongeschreven rechtsgrenzen verduidelijkt die de drie rechtsbeginselen stellen, alsook de grenzen die aan de werking van deze beginselen kunnen worden gesteld.

Author(s):
Matthias Meirlaen
Series:
Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht
Volume:
5
book | published | 1st edition
March 2022 | 622 pp.

Hardback
€135.-


ISBN 9789400014817


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In elke verbintenisrechtelijke context moet rekening worden gehouden met de drie volgende algemene rechtsbeginselen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik. Hoewel deze rechtsbeginselen in de praktijk vaak worden ingeroepen, is er veel onduidelijkheid over de draagwijdte van elk beginsel, de onderlinge afbakening en wisselwerking tussen de beginselen en de verhouding tussen elk beginsel en de rechtsregel waarvan het de draagwijdte verduidelijkt. Wanneer is er sprake van verboden rechtsregelontduiking? Welke sanctie komt rechtsregelontduiking toe? In welke mate tast fraus de toepasselijke rechtsregels aan? Welke elementen beïnvloeden het antwoord op de vraag naar (rechts)misbruik? Hoe kan (rechts)misbruik worden gesanctioneerd? Waar ligt de grens tussen de open begrippen ontduiking, fraus en (rechts)misbruik? De drie rechtsbeginselen laten toe om te sleutelen aan de draagwijdte van een rechtsregel, een verplichting of een subjectief recht, maar kunnen zij ook contra legem werken?
In dit boek staat de draagwijdte van de rechtsbeginselen verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik in het Belgische (verbintenissen)recht centraal. De gevolgen van het geplande Boek 1 en 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek komen daarbij ook aan bod. Aan de hand van voorbeelden worden de ongeschreven rechtsgrenzen verduidelijkt die de drie rechtsbeginselen stellen, alsook de grenzen die aan de werking van deze beginselen kunnen worden gesteld. De praktijkgerichte benadering zorgt voor een concreet begrip van de inzetbaarheid van elk beginsel, de gevolgen die elk beginsel toekomt en de grenzen aan elk beginsel.


Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Matthias Meirlaen op 24 november 2021 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Sinds januari is de auteur gestart aan de balie van Gent. Daarnaast is hij ook verbonden als praktijkassistent aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent en lid van het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. VERBOD VAN RECHTSREGELONTDUIKING, FRAUS OMNIA CORRUMPIT EN VERBOD VAN RECHTSMISBRUIK

Hoofdstuk 1. Verbod van rechtsregelontduiking (p. 31)

Hoofdstuk 2. Fraus omnia corrumpit (p. 175)

Hoofdstuk 3. Verbod van (rechts)misbruik (p. 277)

Hoofdstuk 4. Tussentijds besluit (p. 395)

DEEL II. ONDERLINGE WISSELWERKING TUSSEN VERBOD VAN RECHTSREGELONTDUIKING, FRAUS OMNIA CORRUMPIT EN VERBOD VAN (RECHTS)MISBRUIK

Hoofdstuk 1. Verbod van rechtsregelontduiking - fraus omnia corrumpit (p. 399)

Hoofdstuk 2. Verbod van rechtsregelontduiking - verbod van (rechts)misbruik (p. 427)

Hoofdstuk 3. Fraus omnia corrumpit - verbod van (rechts)misbruik (p. 435)

Hoofdstuk 4. Tussentijds besluit (p. 463)

DEEL III. VERBOD VAN RECHTSREGELONTDUIKING, FRAUS OMNIA CORRUMPIT EN VERBOD VAN RECHTSMISBRUIK ALS INTERPRETATIEREGELS

Hoofdstuk 1. Rechterlijke interpretatievrijheid (p. 465)

Hoofdstuk 2. Grenzen aan de rechterlijke interpretatievrijheid (p. 529)

Hoofdstuk 3. Tussentijds besluit (p. 561)

Conclusie (p. 563)

Stellingen (p. 571)

Verkorte bibliografie (p. 577)

About the series:

Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht

Het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR) is een samenwerkingsverband binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Het CVR beoogt toonaangevend en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
Het resultaat van dit onderzoek wordt gepubliceerd in deze CVGR-reeks. Deze reeks wordt aangestuurd door een redactie die instaat voor de samenstelling en de kwaliteitsbewaking van de boeken die in de CVR-reeks verschijnen.
De leden van deze redactie zijn I. Claeys (UGent), M. Kruithof (UGent), A. Wylleman (UGent), I. Boone (KU Leuven), H.J. Snijders (Universiteit Leiden) en P. Wautelet (Université de Liège).
Daarnaast wordt elk boek uit de CVGR-reeks aan een blind peer review onderworpen.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series