Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen

Deze uitgave bestrijkt op een systematische wijze de meeste aspecten van het goederenrechtelijk statuut van de schuldvorderingen en doet dat grondig, zonder daarbij de blik op het geheel te verliezen.
Author(s):
Caroline Lebon
book | published | 1st edition
May 2010 | xxxiv + 837 pp.

Hardback
€122.50 €175.-


ISBN 9789050957380

Details

Dit boek behandelt op een systematische wijze alle aspecten van het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen en doet dat grondig, zonder daarbij de blik op het geheel te verliezen. Het werk heeft een heldere structuur, waarin de toepassing van het “zakenrecht” op schuldvorderingen wordt onderzocht en waarbij de auteur nagaat in welke mate de aard van het goed “schuldvordering” leidt tot de mogelijkheid om dit goed van binnenuit anders te modelleren met “externe” (goederenrechtelijke) werking.
Caroline Lebon is daarbij noch moeilijke fundamentele vragen, noch meer technische detailvragen uit de weg gegaan en kiest op een beargumenteerde wijze partij in de vele mogelijke twistpunten. Zij biedt concrete antwoorden op vragen over de verkrijging en het verlies van schuldvorderingen, de mede-eigendom van schuldvorderingen, het vruchtgebruik van schuldvorderingen en de zekerheidsrechten op schuldvorderingen (pand en fiduciaire eigendomsoverdracht). Ook de toepassing van de Wet Financiële Zekerheden blijft hierbij niet onbesproken. Dit boek biedt eveneens een uitgebreide analyse van de onoverdraagbaarheid van schuldvorderingen krachtens een partijbeding en de goederenrechtelijke werking hiervan.
Dit boek is dan ook een echt standaardwerk geworden voor enerzijds een aantal concrete rechtsfiguren, maar anderzijds ook voor de belangrijkste algemene vragen van het vermogensrecht.


“Als het ware vormt dit werk een prachtige brug tussen zakenrecht en verbintenissenrecht, twee domeinen die van oudsher zo tegenstrijdig schenen te zijn. Deze tegenstrijdigheid wordt in dit werk magistraal overbrugd. Om die reden is dit werk groots.”
R. Jansen in RW jrg. 74 nr. 40

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: