Omgevings- en milieurecht: actualia

Raad voor Vergunningsbetwistingen: analyse van haar rechtspraak
09:30 - 12:45
Milieurecht: recente wetgeving en rechtspraak
13:30 - 17:15
€290.40

Donderdag 13 februari 2020 | Gent

Sessie 1: Raad voor Vergunningsbetwistingen: analyse van recente (relevante) rechtspraak
Tijdens de ochtendsessie van deze studiedag wordt een analyse gemaakt van de
rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege, dat niet alleen uitspraak doet over beroepen tegen registratiebeslissingen en vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, maar ook over geschillen met betrekking tot de omgevingsvergunning en onteigeningen.

Sessie 2: Milieurecht: recente rechtspraak en wetgeving
Tijdens de namiddag wordt aandacht geschonken aan de laatste evoluties inzake het milieurecht, met zowel een analyse van relevante rechtspraak als een overzicht van recente en komende wijzigingen wat de wetgeving betreft

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor sessie 1 en/of sessie 2.

Sprekers

Mr Steve Ronse, advocaat-vennoot Publius & docent bestuursrecht in de opleiding notariaat KULeuven
Mr Guillaume Vyncke, advocaat Publius
Mr Mario Deketelaere, advocaat Baker McKenzie, gastprofessor KU Leuven & docent Karel de Grote Hogeschool

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, omgevingsambtenaren, milieucoördinatoren, …

Programme

08:45 - 09:30
Onthaalkoffie en registratie deelnemers ochtendsessie
09:30 - 12:45
Raad voor Vergunningsbetwistingen: analyse van haar rechtspraak

SPREKERS
Mr. Steve Ronse en Mr. Guillaume Vyncke

INHOUD

Selectie van de meest recente (en relevante) rechtspraak inzake (niet-beperkende opsomming en aanpasbaar in functie van de actualiteit):
• Belang
• Hoogdringendheid / uiterst dringende noodzakelijkheid
• Nieuwe rechtspraak aangaande de codextrein, onder meer afwijkingsmogelijkheid BPA’s < 15 jaar
• Nieuwe rechtspraak inzake onteigeningen
• Relevante rechtspraak inzake ontvankelijkheid
• Beroep tegen aktename van een melding
• Beroep tegen registratiebeslissingen of weigeringen tot opname in het vergunningenregister
• Bestuurlijke lus
• Opvallend gebruik van substitutie- of injunctiebevoegdheid
• Planaanpassingen / toevoegen van documenten aan het aanvraagdossier
• Zaak van de wegen

12:45 - 13:30
Broodjeslunch en registratie deelnemers namiddagsessie
13:30 - 17:15
Milieurecht: recente wetgeving en rechtspraak

SPREKER
Mr. Mario Deketelaere

INHOUD

Recente milieurechtspraak
Bestuurlijke beboeting: bespreking van relevante rechtspraak van het Handhavingscollege (het vroegere Milieuhandhavingscollege)

Recente en komende wijzigingen in de milieuwetgeving
Actualia omgevingsvergunning (o.a. Verzameldecreet Omgeving van 26 juni 2019)

Vlarem:
• evaluatie van de 'Vlaremtrein 2017' (inwerkingtreding op 1 oktober 2019)
• de 'Vlaremtrein 2019':
- overzicht van de geplande wijzigingen inzake Vlarem II
- Vlarel (Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu): stand van zaken m.b.t. het goedkeuringstraject
• voorontwerp wijziging Vlarem III (bijkomende sectorale voorwaarden voor afvalbehandeling: omzetting BBT conclusies BREF Waste Treatment)

Het Vlaamse Waterwetboek: nieuwe coördinatie van de decretale voorschriften voor drinkwater, zwemwater, afvalwater en grondwater

Materialenwetgeving:
• het wijzigingsbesluit Vlarema van 22 maart 2019 ('Vlarema 7'), van kracht sinds 17 juni 2019
• de wijzigingen inzake de EU-wetgeving over afval (cf. 'afvalpakket' in het kader van het pakket circulaire economie) en stand van zaken op Vlaams niveau


17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 13 februari 2020
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

IGO: tussenkomst bevestigd
OVB: erkend voor 3 punten (1 sessie) en 6 punten (2 sessies)
IBJ: erkend voor 3 punten (1 sessie) en 6 punten (2 sessies)
BIV: erkend voor 3u

PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor de voormiddagsessie en/of de namiddagsessie.

€155 excl. btw voor de voormiddag- OF namiddagsessie, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze

€240 excl. btw voor de voormiddag- EN namiddagsessie, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze

**********

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

**********

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select sessions

13 February 2020 - Gent
13 February 2020 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00