About the series

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Available volumes

 1. Klant is koning

  Publication date: November 16, 2016<
  Klant is koning
  26 pp. | paperback

  Vanessa Foncke illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de trend naar meer wetgeving op maat. Zij gaat vervolgens op onderzoek of meer wetgeving op maat wel haalbaar en wenselijk is, in het bijzonder gelet op de omstandigheden waarin onze Belgische wetgeving thans tot stand komt en de omstandigheden waarin door de gerechtelijke macht op de naleving daarvan wordt toegezien.
  €20.-
 2. Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht
  266 pp. | paperback

  Dit boek biedt de praktijkjurist een duidelijke leidraad om het WER op de meest efficiënte manier te gebruiken in de dagelijkse juridische praktijk.
  €74.-
 3. Smaakmakers in het procesrecht
  216 pp. | paperback

  De ervaren practicus in het bijzonder behoort zich juist te hoeden voor verenging in specialisatie en dossierverwerking bij automatisme. Soms leidt een zijspoor eerder naar de juiste bestemming dan het platgetreden pad. Geschilbeslechting kan meer zijn dan dagvaarden, een kalender verkrijgen, stukken en besluiten uitwisselen en pleiten. In de diverse bijdragen wordt ingegaan op vergeten vorderingen en excepties in het burgerlijk en administrat...
  €64.-
 4. Overspel en familieverlating in de scheiding der machten
  22 pp. | garenloos

  De auteurs tracht de wisselwerking tussen staat en recht en de uitoefening van macht en gezag te doorgronden. Daarbij wordt het begrip efficiëntie gerelativeerd als een term die pas betekenis krijgt in verhouding tot vooraf bepaalde doelstellingen.
  €25.-
 5. Het wankelende geloof in het marktmechanisme
  40 pp. | paperback

  Laura Parret illustreert aan de hand van ontwikkelingen in het Europese en in het mededingingsrecht hoe pogingen worden ondernomen om het evoluerende denken over marktwerking te vertalen in recht. Ook het recht worstelt met het wankelende geloof in het marktmechanisme.
  €25.-
 6. Proactief ondernemingsrecht
  270 pp. | paperback

  De bijdragen in dit boek leggen de nadruk op hoe in het ondernemingsrecht de vrije ruimte binnen de grenzen van het dwingend recht proactief en creatief kan worden ingekleurd.
  €80.-
 7. Civiel procesrecht vandaag en morgen
  200 pp. | paperback

  Vijf jaar nadat toenmalig minister van Justitie Onkelinx het civiele procesrecht dooreenschudde met nieuwe wetgeving inzake ingereedheidbrenging, verhaalbaarheid en expertise overheerst misschien het gevoel dat de civiele rechtsbedeling nog steeds staat voor ‘delay, costs and vexation’. Maar de praktijk zoekt steeds een uitweg om meer snelheid, eenheid en doelmatigheid in de rechtspleging te krijgen.
  €65.-
 8. De taal van het proces - La langue du procès
  182 pp. | paperback

  Ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken hebben het Brusselse VPG en haar Franstalige tegenhanger, de CJBB, een naslagwerk aan de taal van het proces gewijd: een bijzonder actueel en belangrijk boek over een gevoelige én complexe materie.
  €53.-
 9. Onrechtmatig bewijs in civiele zaken - willen wij de waarheid?
  34 pp. | garenloos

  De bewijsgaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht, maakten recent andere inzichten opgeld.
  €25.-
 10. Springlevend aansprakelijkheidsrecht
  470 pp. | paperback

  Het aansprakelijkheidsrecht wordt bij uitstek gevoed door een uitgebreide casuïstiek en is springlevend. Een schare van vooraanstaande auteurs duiden in deze uitgave de recente evoluties in de voor praktijkjuristen relevante aspecten van het aansprakelijkheidsrecht aan.
  €145.-
 11. Beeldvorming, waarheidsvinding en rechtsbedeling
  40 pp. | paperback

  In deze uitgave analyseert de auteur de controlemechanismen van justitie, waarbij hij zich verzet tegen een hiërarchische organisatie van justitie.
  €25.-
 12. Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht
  300 pp. | paperback

  Een uitgelezen equipe van academici en praktijkmensen staat in voor een diepgravende analyse van de kerndomeinen van het vennootschapsrecht en bespreekt de knelpunten inzake de algemene vergadering, het kapitaal en het bestuur van de vennootschap.
  €85.-
 13. De naakte grijsaard

  Publication date: November 19, 2009<
  De naakte grijsaard
  35 pp. | garenloos

  Het verbod voor de rechter om gebruik te maken van zijn persoonlijke kennis is een elementair beginsel in onze rechtstaat. Het raakt zowel aan het procesrecht als aan de rechterlijke deontologie, maar het krijgt niettemin weinig aandacht in de doctrine.
  €35.-
 14. De vergeten dimensie van het eigendomsrecht
  23 pp. | garenloos

  In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen.
  €20.-
 15. Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht
  242 pp. | paperback

  Naast een overzicht van 10 jaar insolventierecht in de praktijk en een eerste analyse van het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wordt in dit referatenbundel ingegaan op een aantal specifieke problemen waarmee de advocaat en de curator in de praktijk worden geconfronteerd.
  €65.-