About the series

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Available volumes

 1. Erfgoed en eigendomsbescherming
  508 pp. | paperback

  Het boek benadert het fenomeen van de erfgoedbescherming op interdisciplinaire wijze. De auteurs beperken zich niet tot het bekritiseren van de huidige Vlaamse erfgoedregelgeving, maar doen ook suggesties aan de overheid en aan de eigenaars.

  €157.50
 2. Gemeentewegen

  Publication date: September 28, 2020<
  Gemeentewegen
  380 pp. | paperback

  Dit boek licht op een duidelijke, toegepaste en kritische wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe Decreet Gemeentewegen toe. Onmisbaar voor iedereen die op de een of andere wijze met gemeentewegen in aanraking komt, zoals ambtenaren, advocaten, notarissen, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten, enz.

  €115.50
 3. Niet-vergunde constructies – tussen gedogen en regulariseren
  368 pp. | paperback

  De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap maken dat rechtszekerheid op het vlak van ruimtelijke ordening steeds meer zoek is. Vele vragen blijven open en verdienen een antwoord. Wat indien een constructie niet vergund is of door een herstelmaatregel wordt bedreigd? Zorgt dit voor problemen voor de overdracht van het goed? Kan dit de aansprakelijkheid van de verkoper of zijn notaris in het gedrang brengen? Welke informatie moet h...

  €105.-
 4. Openbaar domein

  Publication date: October 25, 2019<
  Openbaar domein
  274 pp. | paperback

  In dit boek worden op een duidelijke en toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het openbaar domein scherp gesteld. In de eerste bijdrage wordt ingegaan op de oorsprong en de finaliteit van het openbaar domein. De twee volgende bijdragen gaan in op het regime van het openbaar domein. In deze bijdragen staat beschreven hoe goederen in het openbaar domein worden opgenomen en hoe ze het weer verlaten, en hoe goederen van het openbaar do...

  €94.50
 5. Planschade en planbaten
  344 pp. | paperback

  Hoewel de planschaderegeling van 1962 en de planbatenregeling van 1977 dateren, zijn ze actueler dan ooit en geven ze nog steeds aanleiding tot tal van juridische en technische vraagstukken wegens de vele onduidelijkheden die ze bevatten en bovendien stellen zowel de rechtsleer als de rechtspraak de geldigheid van bepaalde aspecten ervan in vraag. Naast een grondige analyse van de regelgevende normen, komen ook tal van uitgewerkte praktijkv...
  €115.50
 6. Aankoopplichten van de overheid
  114 pp. | paperback

  Dit boek geeft als eerste een volledige en omstandig becommentarieerde lijst van de gevallen waarin er een aankoopplicht voor de overheid (of een “recht op onteigening” voor de eigenaar) bestond en (nog) bestaat. Het biedt een unieke kijk op de bestaande aankoopplichten, maar werpt ook een blik op de toekomst.
  €47.50
 7. Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik
  147 pp. | paperback

  Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
  €59.-
 8. Kadaster

  Publication date: October 19, 2016<
  Kadaster
  358 pp. | paperback

  Wat is een kadaster eigenlijk? Hoe is het Belgische kadaster tot stand gekomen en hoe evolueert het? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod in dit unieke boek.
  €110.-
 9. Gedeeltelijke onteigening

  Publication date: August 6, 2015<
  Gedeeltelijke onteigening
  154 pp. | paperback

  Wanneer een onteigening slechts een gedeelte van een huis of gebouw treft, bezit de onteigende het recht om de onteigenaar tot de aankoop van het resterende deel van het huis of gebouw te verplichten. In dit boek wordt nagegaan op welke goederen dit recht van toepassing is en wie om de toepassing ervan kan verzoeken.
  €50.-
 10. Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming
  208 pp. | paperback

  Dit boek probeert een antwoord te bieden op de vraagstukken rond het nieuwe Onteigeningsdecreet, één van de instrumenten om een proactief en centraal aangestuurd vastgoedbeleid uit te bouwen om overheidseigendommen efficiënter te gebruiken en te ontwikkelen.
  €75.-
 11. Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland
  114 pp. | paperback

  De auteurs gaan gedetailleerd in op de juridische en feitelijke omstandigheden en de voorwaarden die bij het principe van zelfrealisatie aan de orde komen.
  €40.-
 12. Voorkooprechten

  Publication date: December 10, 2014<
  Voorkooprechten
  186 pp. | paperback

  Met dit naslagwerk beschikt elk geïnteresseerde lezer over een diepgaande en brede analyse van de materie van het voorkooprecht met bijdragen van Herman de Wolff, Martine Denys, Bart Helon, Ruud Jansen, Mathieu Muylle, John Toury, Arne Vandaele en Jens Mosselmans.
  €65.-
 13. Afpaling

  Publication date: August 6, 2014<
  Afpaling
  214 pp. | paperback

  Dit nieuwe boek van het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) biedt een actueel beeld van de rechtsfiguur van de afpaling en geeft concrete antwoorden op de (rechts)problemen in deze materie.
  €85.-
 14. Eigendomsbeperkingen: de erfdienstbaarheid van openbaar nut
  309 pp. | paperback

  Erfdienstbaarheden tot algemeen nut leggen beperkingen op aan een dienstbaar erf, niet ten voordele van een heersend erf, maar wel ten voordele van de algemeenheid van de burgers.
  €85.-
 15. Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht
  368 pp. | hardback

  Met de opstellen in dit huldeboek willen de vrienden van Martin Denys bijdragen tot enige nawerking van zijn ideeën over eigendom, onteigening, stedenbouw, rechtsbescherming en zoveel meer in de sfeer van het publiekrecht.
  €110.-
 16. Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties
  185 pp. | paperback

  Vanuit zeer uiteenlopende hoeken worden nieuwe eigendomsbeperkingen opgelegd of worden oude eigendomsbeperkende regels herschreven. Dit boek beschrijft in enkele opstellen een deel van dit landschap zoals het recent is veranderd.
  €75.-
 17. Grondverwerving en onteigening door lokale besturen
  234 pp. | paperback

  Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is een uitstekende leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.
  €70.-
 18. Bedrijfsschade bij onteigeningen
  171 pp. | paperback

  De bedrijfsschade is een belangrijk thema bij de behandeling van onteigeningsvergoedingen. De bijdragen in dit boek geven een duidelijk inzicht in de verschillende posten van bedrijfsschade waarop een onteigend bedrijf recht heeft.
  €65.-
 19. De onteigeningsvergoeding - De positie van derden bij onteigening
  200 pp. | paperback

  Deze vijfde titel in de CROW-reeks behandelt concreet en uitgebreid de positie van derden ten aanzien van de onteigeningsvergoeding.
  €65.-
 20. De onteigeningsvergoeding - Het juridische regime
  136 pp. | paperback

  In dit boek worden de samenstelling en de begroting van de onteigeningsvergoeding behandeld en wordt ze in het juiste juridische kader geplaatst. Dit boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met onteigeningsrecht te maken heeft.
  €55.-
 21. Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht
  214 pp. | paperback

  In de derde dimensie – de hoogte en de diepte – blijven de eigendomsgrenzen volledig in het ongewisse. Dit nieuwe CROW-boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met erfdienstbaarheden, vastgoed en onteigeningsrecht te maken heeft.
  €75.-
 22. De onteigeningsprocedure
  286 pp. | paperback

  Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden.
  €90.-
 23. Onteigeningen. De voorafgaande fase
  320 pp. | paperback

  De bijdragen in dit boek behandelen het administratief luik voorafgaandelijk aan de eigenlijke onteigening (gerechtelijke fase). Deze administratieve fase vangt aan ná de principiële beslissing door de betrokken overheid om een onroerend goed te verwerven – via onteigening als het niet anders kan – en behandelt systematisch alle tussentijdse stappen tot en met de neerlegging van het verzoekschrift tot onteigening bij de Vrederechter.
  €85.-