About the series

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Available volumes

 1. Regulation of Central Counterparties (CCPs) in Light of Systemic Risk
  700 pp. | hardback

  Against the background of the economic dynamics of financial markets, this book examines the EU regulatory and supervisory framework for central counterparties (CCPs) that clear derivative contracts.
  €180.-
 2. Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie van de aandeelhouder
  462 pp. | hardback

  Het boek onderzoekt hoe risico efficiënt kan worden verdeeld tussen schuldeisers en aandeelhouders van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In het boek wordt een origineel en omvattend onderzoek uitgevoerd naar de (juridische en economische) positie van de aandeelhouder in de kapitaalstructuur van een vennootschap. De auteur maakt tevens een diepgaande technische analyse van het begrip aandeel en de aansprakelijkheid van de aand...

  €110.25 €157.50
 3. Financiële regulering: een dwarsdoorsnede
  546 pp. | hardback

  Het boek biedt een actuele dwarsdoorsnede van de belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in België. Binnen de verschillende deelgebieden van het financieel recht (i.c. het kredietrecht, de beleggersbescherming en het kapitaalmarktrecht) wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke evoluties in de Europese en Belgische regelgeving (MiFIR, MiFID II, PSD II, Prospectusverordening, …) of om...

  €106.40 €152.-
 4. Belgian and European perspectives on creditor protection in closed companies
  232 pp. | hardback

  The book contributes to the continuing debate on the optimal legal strategy regarding creditor protection. Furthermore, it provides valuable insights on the background and foundations of the remarkable approach towards creditor protection in closed companies in the new 2019 Belgian Companies Act. Contributions by Diederik Bruloot and Evariest Callens, Isabelle Corbisier, Hans De Wulf, Miguel Gimeno Ribes, Frederic Helsen, Simon Landuyt, Chr...
  €89.-
 5. Data protection bij financiële instellingen
  858 pp. | hardback

  Dit boek neemt u op gedetailleerde en gestructureerde wijze mee in de gegevensbeschermingsregulering en haar grondrechtelijke fundamenten. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan een spanningsveld dat bijzonder actueel is, zeker in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  €143.50 €205.-
 6. De obligatielening

  Publication date: August 30, 2017<
  De obligatielening
  804 pp. | hardback

  Dit boek behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de terugbetaling of de wanprestatie door de emittent. De analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake obligaties vormen de kern van dit werk.
  €122.50 €175.-
 7. Bancair insolventierecht

  Publication date: December 8, 2015<
  Bancair insolventierecht
  520 pp. | hardback

  In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen.
  €122.50 €175.-
 8. Investor Losses

  Publication date: August 6, 2015<
  Investor Losses
  569 pp. | hardback

  This book focuses on private enforcement of investor protection rules in Belgium, the Netherlands, Germany, France, the UK and the USA. It examines whether and to what extent investors can claim damages for losses incurred following breaches of specific investor protective rules contained in EU capital market law.
  €175.-
 9. Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen
  544 pp. | hardback

  Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging.
  €105.- €150.-
 10. Hedge funds

  Publication date: February 25, 2014<
  Hedge funds
  480 pp. | hardback

  Dit boek behandelt op extensieve wijze de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de regulering van hedge funds. Door de stapsgewijze ontleding van de materie is dit boek geschikt voor iedere jurist die meer inzicht wil verwerven in het geheel van regels dat het regelgevende kader vormt waarbinnen hedge funds hun activiteiten uitoefenen.
  €105.- €150.-
 11. Vennootschapskapitaal en schuldeisers

  Publication date: February 12, 2014<
  Vennootschapskapitaal en schuldeisers
  824 pp. | hardback

  Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV’s en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische la...
  €136.50 €195.-
 12. Overdracht van kredietrisico

  Publication date: May 31, 2013<
  Overdracht van kredietrisico
  549 pp. | hardback

  In dit boek wordt eerst het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico’s. Daarna wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. Vervolgens wordt grondig ingegaan op de kredietderivaten en de effectisering, wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed en worden de gedekte obligaties (...
  €122.50 €175.-
 13. Financiële regulering in de kering
  814 pp. | hardback

  De afgelopen jaren kenden we één van de ergste financieel-economische crisissen ooit, met een haast ongeziene stroom van nieuwe regulering tot gevolg die het financiële landschap aanzienlijk wijzigde. Met dit boek krijgt de lezer een volledig up-to-date overzicht en de nodige inzichten om de talrijke praktische moeilijkheden die deze regelgeving veroorzaakt, te beheersen.
  €154.- €220.-
 14. Organisatieaansprakelijkheid

  Publication date: July 26, 2012<
  Organisatieaansprakelijkheid
  531 pp. | hardback

  Dit boek behandelt de aansprakelijkheid voor de organisatie van een vennootschap zowel vanuit het standpunt van de vennootschap zelf als vanuit het standpunt van de bestuurders.
  €101.50 €145.-
 15. Wet Marktpraktijken
  226 pp. | paperback

  Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariëren.
  €44.80 €64.-
 16. Internal governance bij financiële conglomeraten
  737 pp. | hardback

  Sinds de financiële crisis van 2007-2008 is de materie van intern goed bestuur bij financiële groepen op de voorgrond getreden in het prudentiële toezicht. Dit boek behandelt een aantal erg actuele thema's.
  €133.- €190.-
 17. De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 2007
  420 pp. | hardback

  Het Instituut Financieel Recht (IFR) onderzocht samen met een aantal experten de nieuwe wetgeving op haar merites en tekorten.
  €66.50 €95.-
 18. Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht
  572 pp. | hardback

  In België bestaan er twee systemen van extern toezicht: enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen.
  €98.- €140.-
 19. Belgisch kapitaalmarktrecht op Europese leest
  440 pp. | hardback

  Dit boek spitst zich toe op het statuut en de regulering van collectieve beleggingsinstellingen. Daarnaast belicht het de nieuwe wetgeving inzake marktmisbruik, prospectusplicht en de afschaffing van toondereffecten en het sluit af met reflecties over de Europese ‘herijking’ van het financieel recht.
  €77.- €110.-
 20. Algemeen deel van het financieel recht
  484 pp. | hardback

  Dit toonaangevende handboek is zonder enige twijfel hét referentiewerk voor het Belgisch financieel recht: het biedt de lezer een ruim en diepgaand inzicht in deze complexe en veelzijdige rechtstak.
  €94.50 €135.-
 21. Taak en loyauteitsplicht van het bestuur in de nv
  910 pp. | paperback

  De beursschandalen van 2001-2002, met Enron op kop, hebben reeds oude vragen rond het functioneren van de raad van bestuur brandend actueel gemaakt. Dit boek behandelt een aantal van die vragen vanuit juridische, rechtsvergelijkende hoek, met verwerking van (rechts)economische ideeën voorzover die nuttig bleken.
  €115.50 €165.-