Patrimonium 2006

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2006, beslaat uitzonderlijk de periode 1 januari 2005 tot 30 juni 2006 en brengt tevens de theoretische basisbeginselen in herinnering. Het tweede deel van Patrimonium 2006 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen, bijgehouden tot 30 juni 2006.
Editor(s):
Walter Pintens, Johan Du Mongh
book | published | 1st edition
October 2006 | 12 + 500 pp.

Paperback
€84.- €120.-


ISBN 9789050956109

Details

De nieuwe reeks Patrimonium, initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2006 vormt het eerste boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer.
Patrimonium 2006, beslaat uitzonderlijk de periode 1 januari 2005 tot 30 juni 2006 en brengt tevens de theoretische basisbeginselen in herinnering. In de volgende edities zal hierop worden voortgebouwd en zullen enkel de ontwikkelingen worden besproken tijdens de periode van 1 juli tot 30 juni daaropvolgende.

Het tweede deel van Patrimonium 2006 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen, bijgehouden tot 30 juni 2006. In iedere editie van de reeks Patrimonium worden in het derde deel eveneens tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen geformuleerd omtrent een actuele ontwikkeling in het familiaal vermogensrecht.
Patrimonium 2006 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: V. Allaerts, C. Declerck, G. Deknudt, J. Du Mongh, A. Maelfait, S. Mosselmans, D. Pignolet, W. Pintens, F. Van Liempt, K. Vanwinckelen en P. Verbanck.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel (p. 27)

Hfdst. III. Samenwoningsrecht (p. 141)

Hfdst. IV. Schenkingen (p. 173)

Hfdst. V. Erfrecht (p. 227)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving (p. 299)

Hfdst. II. Wetsvoorstellen (p. 327)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Inbreng van bouwgrond en het recht van terugname in de zin van artikel 1455 B.W. (p. 337)

Hfdst. II. De rechten van schuldeisers meer dan één jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de homologatiebeslissing inzake de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel (p. 349)

Hfdst. III. Hoever reikt het mandaat ad litem van een advocaat in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling? (p. 367)

Hfdst. IV. Schuldvorderingen in scheidingsstelsels (p. 383)

Hfdst. V. Het lot van tegenbrieven bij echtscheiding door onderlinge toestemming (p. 405)

Hfdst. VI. De instemmingsvereiste van artikel 918 B.W.: quid, quando, quis? (p. 421)

Hfdst. VII. Kan een schenking buiten deel die werd gedaan om de reservataire rechten te fnuiken, enkel worden aangevochten met een vordering tot inkorting? (p. 435)

Hfdst. VIII. Enkele bedenkingen inzake de toepassing van het Vlaamse 2 % schenkingsrecht op (oude) handgiften en buitenlandse notariële aktes en de (eventuele) burgerrechtelijke gevolgen (p. 449)

Hfdst. IX. Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen? (p. 469)

Hfdst. X. Van oud naar nieuw internationaal huwelijksgoederenen erfrecht. Over gemeenschappelijke testamenten en kwalificaties (p. 483)

EPILOOG

De vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning (p. 495)