Overdracht van kredietrisico

In dit boek wordt eerst het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico’s. Daarna wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. Vervolgens wordt grondig ingegaan op de kredietderivaten en de effectisering, wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed en worden de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs) onderzocht. Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering.


Author(s):
Filip Bogaert
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
15
book | published | 1st edition
May 2013 | xvi + 549 pp.

Hardback
€122.50 €175.-


ISBN 9789400003774


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In dit boek staat het kredietrisico centraal. In het eerste hoofdstuk wordt het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico’s. Tevens wordt stilgestaan bij de verschillende componenten en de kwantificering van het kredietrisico.
In een volgend hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. De knelpunten en beperkingen van de traditionele technieken voor het beheer van kredietrisico worden daarbij geïdentificeerd.
Vervolgens wordt grondig ingegaan op twee technieken die na de financiële crisis op de voorgrond zijn getreden als instrument voor het beheer van het kredietrisico: de kredietderivaten en de effectisering.

De werking en kenmerken van de belangrijkste kredietderivaten worden in detail geanalyseerd, waarna wordt afgetoetst of zij bruikbaar zijn om een kredietrisico te beheren. In het bijzonder wordt nagegaan welke risico’s de kredietderivaten met zich meebrengen voor de partijen en het financieel systeem in zijn geheel. De impact van de nieuwe wetgevende initiatieven EMIR, MIFIR en de Dodd-Frank Act komt daarbij uitvoerig aan bod.

In een derde hoofdstuk wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed. Onder meer de werking van de effectisering, de gebruiksmogelijkheden en de impact op de balans van een financiële instelling worden onderzocht. In hoofdstuk vier worden twee schijnbaar verwante technieken onderzocht: de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs). Er wordt nagegaan of en onder welke voorwaarden deze technieken bruikbaar zijn voor het beheer van het kredietrisico.

Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering. De voorwaarden waaronder de originator de onderliggende activa mag weglaten en de SPE moet consolideren, worden onderzocht op basis van US GAAP en IAS/IFRS.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Filip Bogaert

Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico (p. 5)

Filip Bogaert

Hoofdstuk II. Kredietrisicomanagement (p. 41)

Filip Bogaert

Hoofdstuk III. De eff ectisering (p. 237)

Filip Bogaert

Hoofdstuk IV. Alternatieven en varianten voor de asset-backed securities (p. 287)

Filip Bogaert

Hoofdstuk V. De werkelijke betrokkenheid van de originator bij de ABS en CDOs ná de eff ectisering (p. 331)

Filip Bogaert

Hoofdstuk VI. De boekhoudkundige rapportering van de ABS en de secured lending (p. 339)

Filip Bogaert

Hoofdstuk VII. Eindbesluiten / Hoofdstuk VIII. Belangrijkste bevindingen (p. 493)

Filip Bogaert

Bibliografie (p. 511)

Filip Bogaert

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Filip Bogaert
Bibliografie (p. 511)
Filip Bogaert

Also interesting for you: