Organisatieaansprakelijkheid

Dit boek behandelt de aansprakelijkheid voor de organisatie van een vennootschap zowel vanuit het standpunt van de vennootschap zelf als vanuit het standpunt van de bestuurders.
Author(s):
Sarah De Geyter
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
13
book | published | 1st edition
July 2012 | xxiii + 531 pp.

Hardback
€145.-


ISBN 9789400003187


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit boek behandelt de aansprakelijkheid voor de organisatie van een vennootschap zowel vanuit het standpunt van de vennootschap zelf als vanuit het standpunt van de bestuurders. Het eerste deel beschrijft hoe onrechtmatige daden die binnen de organisatie van een vennootschap worden gepleegd, aan deze vennootschap worden toegerekend. Het onderzoek van de verschillende mogelijke alternatieven voor de traditionele orgaantheorie, mondt uit in een degelijk onderbouwd voorstel tot autonome toerekening op grond van een criterium van verkeersopvattingen.
Het tweede deel van het boek zoekt een antwoord op de vraag welke gevolgen bevoegdheidsdelegaties en interne taakverdelingen in de raad van bestuur hebben voor de aansprakelijkheid van bestuurders. In de nasleep van de financiële crisis is dit bijzonder actueel, omdat een gebrek aan interne controle en risicomanagement als één van de oorzaken van de crisis wordt beschouwd.
Naast een exhaustief overzicht van de geldende regels uit het Wetboek van Vennootschappen en de aanbevelingen betreffende corporate governance en risicomanagement, bevat het boek een interessante rechtsvergelijkende studie van de rechtspraak. Aan de hand van toonaangevende zaken uit het buitenland wordt nagegaan hoe de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van het bestuur voor ondernemingsbeslissingen en toezicht concreet worden ingevuld. Dit maakt het werk niet alleen een bruikbaar instrument voor theoretici, maar ook onmisbaar voor wie in de praktijk met een vraag over bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgt.Sarah De Geyter studeerde rechten aan de UGent (1999) en aan de ULg (DES en droit économique, 2000). Nadat zij gedurende vijf jaar advocaat was bij het kantoor Laga, werd zij in 2005 voltijds assistente aan het Instituut Financieel Recht van de UGent. In januari 2012 promoveerde zij tot doctor in de rechten met het voorliggende proefschrift. Sindsdien is zij advocaat bij het kantoor Quinz te Brussel en vrijwillig medewerker van het Instituut Financieel Recht van de UGent. Tevens maakt zij deel uit van het redactiesecretariaat van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en de redactie van het Nieuw Juridisch Weekblad.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. ORGANISATIEAANSPRAKE LIJKHEID TOEGEPAST OP PRIVAAT RECHTELIJKE VENNOOT SCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

Afb akening van het eerste deel (p. 5)

De toerekening van onrechtmatige daden van bestuurders vergeleken met die van andere opdrachthouders (p. 37)

Toerekening aan de vennootschap van onrechtmatige daden van een identifi ceerbare natuurlijke persoon. Twee mogelijke rechtsgevolgen nader toegelicht: in solidum-aansprakelijkheid en regres (p. 81)

Rechtstreekse of onrechtstreekse toerekening van onrechtmatige daden aan de vennootschap? (p. 105)

Voorstel van een criterium van verkeersopvattingen naar Belgisch recht (p. 175)

DEEL II. ORGANISATIEAANSPRAKE LIJKHEID TOEGEPAST OP BESTUURDERS. PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS IN GEVAL VAN BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Afb akening van het tweede deel (p. 189)

Bestuur en toezicht in de NV naar Belgisch recht (p. 223)

Invloed van bevoegdheids delegaties en interne taak verdelingen op de aansprakelijkheid van de bestuurders. Probleemstelling (p. 273)

Rechtsvergelijkend overzicht (p. 289)

Organisatieaansprakelijkheid van bestuurders naar Belgisch recht. Enkele voorstellen (p. 479)

Algemeen besluit (p. 487)

Bibliografie (p. 493)

Trefwoordenregister (p. 523)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 493)
Trefwoordenregister (p. 523)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


More about this series