Ondernemingsboekhouden: van boekhouding tot jaarrekening

Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen. Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het wettelijke kader, worden de principes voor het voeren van een dubbele boekhouding bondig uitgelegd.
Author(s):
Jean Pierre Vincke
book | published | 1st edition
January 2017 | lvii + 828 pp.

Paperback
€104.30 €149.-


ISBN 9789400007871


Alternative prices
- Student price: €59.-

Details

Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen. Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het wettelijke kader, worden de principes voor het voeren van een dubbele boekhouding bondig uitgelegd.

Na een algemene inleiding komen de gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen betreffende het opmaken en neerleggen van de jaarrekening aan bod. De meeste rubrieken uit de jaarrekening worden besproken, met aandacht voor de waarderingsregels en de boekhoudkundige verwerking. Het belang van het jaarverslag wordt aangekaart, alsook de controle en de openbaarmakingsverplichtingen.

De bijzondere bepalingen van diverse vennootschapsvormen mogen uiteraard niet ontbreken. Een afzonderlijk deel wordt gewijd aan alle types van vennootschappen, hun belangrijkste kenmerken en bepalingen betreffende kapitaal en kapitaalwijzigingen. Aansluitend worden ook de verschillende vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en bijkantoren gedefinieerd.

Reorganisaties zijn actueler dan ooit, maar hoe wordt hier boekhoudkundig gevolg aan gegeven? Zowel fusies en splitsingen, de inbreng van een bedrijfstak, de omzetting of ontbinding van een vennootschap als een gerechtelijke reorganisatie zijn mogelijkheden, die boekhoudkundig uiteengezet worden.
De essentiële begrippen en kenmerken van consolidatie worden summier voorgesteld.

Tot slot komen ook de verplichtingen inzake boekhouding en rapportering van de verenigingen en stichtingen aan bod.

De auteur houdt in dit werk rekening met de wet en het KB van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU in de Belgische wetgeving. Deze uitgave is dan ook uitermate actueel, waarbij telkens gesteund wordt op wettelijke bepalingen en adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Hierdoor is dit handboek niet alleen geschikt voor studenten, maar is het tevens onmisbaar voor de beoefenaars van de cijferberoepen en nuttig voor juristen betrokken bij de financiële rapportering van vennootschappen.

Table of Contents

Deel 1. Algemene beginselen

Hoofdstuk 1. Het wettelijk kader (p. 1)

Hoofdstuk 2. De economische beroepen (p. 11)

Hoofdstuk 3. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (p. 21)

Hoofdstuk 4. Beginselen van een regelmatige boekhouding (p. 25)

Hoofdstuk 5. Inleiding tot de inventaris en de jaarrekening (p. 41)

Hoofdstuk 6. Het rekeningenstelsel (p. 51)

Hoofdstuk 7. De btw in de boekhouding (p. 87)

Deel 2. Gemeenschappelijke bepalingen vennootschapsboekhouden

Hoofdstuk 1. Definities (p. 101)

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen betreffende jaarrekeningen (p. 121)

Hoofdstuk 3. De waarderingsregels (p. 131)

Hoofdstuk 4. De waarderingsbeginselen (p. 137)

Hoofdstuk 5. Afschrijvingen (p. 143)

Hoofdstuk 6. Waardeverminderingen (p. 157)

Hoofdstuk 7. Voorzieningen (p. 167)

Hoofdstuk 8. Verrichtingen in vreemde valuta (p. 177)

Hoofdstuk 9. Oprichting en oprichtingskosten (p. 213)

Hoofdstuk 10. Immateriële vaste activa (p. 223)

Hoofdstuk 11. Materiële vaste activa (p. 237)

Hoofdstuk 12. Leasingovereenkomsten en soortgelijke verrichtingen (p. 251)

Hoofdstuk 13. Financiële vaste activa (p. 265)

Hoofdstuk 14. Voorraden en bestellingen in uitvoering (p. 277)

Hoofdstuk 15. Vorderingen (p. 295)

Hoofdstuk 16. Geldbeleggingen en liquide middelen (p. 305)

Hoofdstuk 17. Herwaarderingsmeerwaarden (p. 319)

Hoofdstuk 18. Subsidies (p. 327)

Hoofdstuk 19. Uitgegeven obligatieleningen (p. 337)

Hoofdstuk 20. Schulden (p. 347)

Hoofdstuk 21. Omzet en andere bedrijfsopbrengsten (p. 353)

Hoofdstuk 22. Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (p. 367)

Hoofdstuk 23. Diensten en diverse goederen (p. 373)

Hoofdstuk 24. Personeelskosten (p. 377)

Hoofdstuk 25. Boekingen m.b.t. voordelen van alle aard (p. 391)

Hoofdstuk 26. De realisatie van activa (p. 395)

Hoofdstuk 27. Belastingen en uitgestelde belastingen (p. 403)

Hoofdstuk 28. Resultaatverwerking (p. 419)

Hoofdstuk 29. De jaarrekening (p. 427)

Hoofdstuk 30. Het jaarverslag (p. 439)

Hoofdstuk 31. De controle van de jaarrekening en het jaarverslag (p. 449)

Hoofdstuk 32. De openbaarmakingsverplichtingen (p. 457)

Deel 3. Bijzondere bepalingen van de diverse vennootschapsvormen

Hoofdstuk 1. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (p. 467)

Hoofdstuk 2. Coöperatieve vennootschap (p. 517)

Hoofdstuk 3. Naamloze vennootschap (p. 545)

Hoofdstuk 4. Commanditaire vennootschap op aandelen (p. 603)

Hoofdstuk 5. Vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap (p. 607)

Hoofdstuk 6. De vennootschap met sociaal oogmerk (p. 615)

Hoofdstuk 7. De samenwerkingsverbanden (p. 619)

Hoofdstuk 8. De landbouwvennootschap (p. 627)

Hoofdstuk 9. De Europese vennootschap (p. 635)

Hoofdstuk 10. De Europese coöperatieve vennootschap (p. 639)

Hoofdstuk 11. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (p. 643)

Hoofdstuk 12. De bijkantoren (p. 655)

Deel 4. Reorganisaties

Hoofdstuk 1. Fusies en splitsingen (p. 667)

Hoofdstuk 2. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak (p. 717)

Hoofdstuk 3. Omzetting (p. 725)

Hoofdstuk 4. Ontbinding en vereffening (p. 729)

Hoofdstuk 5. Boekhoudkundige aspecten van de gerechtelijke reorganisatie (p. 739)

Deel 5. Inleiding tot consolidatie

Hoofdstuk 1. De consolidatie (p. 747)

Hoofdstuk 2. De geconsolideerde jaarrekening (p. 761)

Hoofdstuk 3. Jaarverslag, controle en openbaarmaking (p. 773)

Hoofdstuk 4. De IFRS-ontwikkeling (p. 777)

Deel 6. De verenigingen zonder winstoogmerk en andere verenigingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (p. 783)

Hoofdstuk 2. Oprichting en werking van de verenigingen (p. 787)

Hoofdstuk 3. De boekhouding van de verenigingen (p. 801)

Hoofdstuk 4. De jaarrekening en de begroting van de verenigingen (p. 815)

Hoofdstuk 5. Omzetting van een vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk (p. 825)

Also interesting for you: