Liber amicorum Anne Mie Draye

Anne Mie Draye is actief in het erfgoedrecht, het omgevingsrecht, de ruimtelijke ordening en het bestuursrecht in het algemeen. Haar impact in deze rechtsdomeinen, zowel op de totstandkoming van de wetgeving, de ontwikkeling van doctrine als op de rechtspraktijk komt tot uiting in dit Liber Amicorum.
Editor(s):
Johan Ackaert, Alexander De Becker, Petra Foubert, Nan Torfs, Bernard Vanheusden, Stijn Verbist
book | published | 1st edition
November 2015 | 538 pp.

Hardback
€120.-


ISBN 9789400006829

Details

Anne Mie Draye is actief in het erfgoedrecht, het omgevingsrecht, de ruimtelijke ordening en het bestuursrecht in het algemeen. Haar impact in deze rechtsdomeinen, zowel op de totstandkoming van de wetgeving, de ontwikkeling van doctrine als op de rechtspraktijk komt tot uiting in dit Liber Amicorum Anne Mie Draye. Vanuit hun eigen vakgebied en specialisatie analyseren collega’svrienden aan de hand van een casus of probleemstelling een aspect van het erfgoedrecht, omgevingsrecht, bestuursrecht of leggen zij de link tussen het bestuursrecht en een ander rechtsdomein.


‘Het boek biedt, naast een mooi overzicht van de loopbaan van professor Draye, een interessant perspectief voor iedereen die te maken heeft met bestuursrecht, omgevingsrecht of het onroerend erfgoed.’
Karel-Jan Vandormael (advocaat, praktijkassistent aan de Uhasselt en doctoraats- onderzoeker aan de KULeuven) in Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, 397.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. ERFGOED

Openbaarheid binnen de zorg voor het onroerend erfgoed. Een vergelijking tussen het Archeologiedecreet en het Onroerend Erfgoeddecreet (p. 1)

De minnelijke schikking in het Onroerenderfgoeddecreet (p. 21)

Constitutionalisme en erfgoedbescherming in Zuid.Afrika: Het verhaal van Constitution Hill (p. 33)

Zin en onzin van directe werking: het Verdrag van Granada ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa als casus (p. 47)

Moet de overheid in een schadevergoeding voorzien voor de beperkingen die voortvloeien uit een beschermingsbesluit? (p. 67)

DEEL II. OMGEVINGSRECHT

De vergunningsproblematiek binnen het hippische recht (p. 77)

Kan het eigendomsrecht de natuur redden? (p. 107)

Risico, veiligheid en de noodzaak van preventie (p. 125)

De omgevingsvergunning: een nieuwe wind? (p. 139)

Recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht: analyse en bedenkingen vanuit de principes van good governance als metawaarden van het bestuursrecht (p. 155)

Baten van bodemsanering (p. 177)

De moeizame start van de bestuurlijke lus en de administratieve lus: wie durft er nog lussen? (p. 189)

DEEL III. BESTUURSRECHT

Liberté de manifester et ordre public (p. 207)

De beslissing van de gemeenteraad over de aard van de wegen: aard, draagwijdte en gevolgen (p. 225)

De groei van het aantal administratieve rechtscolleges: een analyse in het licht van ons grondwettelijk model (p. 239)

Openbaar domein, privaat domein en de private eigendom van openbaar domein? (p. 253)

De samenleving verandert men niet bij decreet. Politiek-ambtelijke modernisering in de Vlaamse gemeenten. (p. 273)

Rolrechten voor de Raad van State en het recht op toegang tot de rechter (p. 293)

Heeft het beginsel van de federale loyauteit een eigen betekenis in de toetsingspraktijk van het Grondwettelijk Hof? (p. 311)

Landinrichting, wat is dat nu eigenlijk? Een analyse van het begrip, de doelstellingen en het toepassingsgebied van de landinrichting naar aanleiding van het nieuwe Landinrichtingsdecreet (p. 323)

Domeingoederen – welke contractuele rechten? (p. 337)

Wie niet horen wil … Over de evolutie van de hoorplicht in het bestuursrecht onder Europese impulsen. Een casus in het vreemdelingenrecht (p. 357)

DEEL IV. ANDERE RECHTSDOMEINEN EN HET BESTUURSRECHT

A Conflict in Europe: Succession of Copyright (p. 373)

De aantrekkingskracht van afstotingen: na de OCMW-ziekenhuizen en de OCMW-ouderenzorg, nu de zorgbedrijven. Verzelfstandiging van alle OCMW-zorggerelateerde taken (p. 389)

De actieve emeritus: arbeidsmogelijkheden na de (vervroegde) uitstap uit de academische wereld anno 2015 (p. 401)

De veranderlijke gevolgen van de verkoop van een kunstwerk naargelang de aard van de werkzaamheden van de kunstenaar (p. 415)

Gezocht: vrijwilliger met een hart voor erfgoed. Over de toepassing van het arbeidsrecht op vrijwilligers (p. 437)

Informatieverplichtingen bij verkoop van onroerend erfgoed (p. 455)

De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (in werking getreden op 1 november 2014) en het huwelijksvermogensrecht. Over de stilzwijgende afschaffing van wetsbepalingen, ongrondwettelijkverklaringen en opheffingen (p. 475)

Verbeteringswerken aan een leegstaande woning in Vlaanderen of Brussel: een wereld van verschil voor de proportionele vermindering of kwijtschelding van de onroerende voorheffing (p. 487)

Lijst van voorintekenaars (p. 507)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Lijst van voorintekenaars (p. 507)

Also interesting for you: