Kadaster

Wat is een kadaster eigenlijk? Hoe is het Belgische kadaster tot stand gekomen en hoe evolueert het? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod in dit unieke boek.
Editor(s):
Robert Palmans, Marc Boes
Series:
CROW
Volume:
book | published | 1st edition
October 2016 | xvi + 358 pp.

Paperback
€110.-


ISBN 9789400007529

Details

Het kadaster geniet steeds veel aandacht, voornamelijk wegens (het uitblijven van de perequatie van) de kadastrale inkomens. Het belang van een kadaster is echter veel ruimer dan dat, maar slechts weinig mensen zijn daar echt van op de hoogte. Want wat is een kadaster eigenlijk? Hoe is het Belgische kadaster tot stand gekomen en hoe evolueert het? Waarvoor worden de kadastrale gegevens – terecht of onterecht – ook nog aangewend? Zijn de data van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie voor iedereen zonder meer toegankelijk? En hoe zit het met de privacy? Welke risico’s zijn verbonden aan het gebruik van de door het kadaster verstrekte inlichtingen? En welke waarde kan aan deze gegevens toegekend worden? Hoe ziet de (fiscale) toekomst van het kadaster eruit? En hoe kunnen we evolueren naar een volwaardig technisch c.q. juridisch kadaster? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod in dit unieke boek.

Dit naslagwerk is dan ook onmisbaar voor iedereen die op een of andere wijze met het kadaster in aanraking komt, zoals advocaten, notarissen, ambtenaren, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten enz.

Met bijdragen van Pieter-Jan De Decker, Philippe De Maeyer, Martin Denys, Pieter De Reu, Ruud Jansen, Wim Marneffe, Ruth Moors, Robert Palmans, Leentje Ann Sourbron, John Toury, John Thuwis, Anneleen Van de Meulebroucke, Lode Vereeck en een slotbeschouwing van Minister Johan Vanovertveldt.

Table of Contents

Inhoud (p. 0)

Het kadaster, een veelzijdige geshiedenis (p. 1)

De opbouw, actualisering, modernisering en evolutie van het Belgische kadaster (p. 25)

De aanwending van het kadaster en de kadastrale informatie in het Belgische recht (p. 41)

Ruud Jansen

Recht op informatie versus recht op privacy met betrekking tot patrimoniumdocumentatie (p. 91)

De waarde van kadastrale gegevens (p. 129)

Robert Palmans

Rechtspraak met betrekking tot gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en kadastraal inkomen (p. 271)

John Toury

Het kadaster en de 'unieke taks' (p. 303)

Lode Vereeck, Wim Marneffe

(Rechts)Vergelijkende studie Belgisch kadaster en buitenlandse kadasters (p. 331)

De toekomst van het (federale) kadaster (p. 355)

Updates and additional learning materials

Learning material

There is no additional learning material available for this book.

About the series:

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

More about this series