In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?

Dit boek kunt u gratis raadplegen. U kunt de volledige pdf downloaden bij 'Hoofdstukken'.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid kreeg in 2013 de opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen om te bestuderen hoe het Vlaamse beleid zich verhoudt tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit VN-Verdrag van 2006 zal fungeren als toetssteen ten aanzien van het Vlaamse beleid inzake personen met een handicap. Het is de doelstelling van deze studie om de hiaten in het beleid aan te tonen en elementen aan te reiken voor de toekomstige beleidsagenda.
Author(s):
Daniël Cuypers, Sébastien van Damme, Stef Keunen
book | uitverkocht | 1st edition
November 2017 | 457 pp.

€0.-


ISBN 9789400009059

Uitverkocht

Details

> Dit boek kunt u gratis raadplegen. U kunt de volledige pdf hiernaast downloaden bij 'Hoofdstukken'.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid kreeg in 2013 de opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen om te bestuderen hoe het Vlaamse beleid zich verhoudt tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit VN-Verdrag van 2006 zal fungeren als toetssteen ten aanzien van het Vlaamse beleid inzake personen met een handicap.

Het is de doelstelling van deze studie om de hiaten in het beleid aan te tonen en elementen aan te reiken voor de toekomstige beleidsagenda.
In een eerste fase lag de klemtoon van het onderzoek voornamelijk op het verrichten van een uitgebreid literatuuronderzoek en het bestuderen van nationale, Europese en internationale rechtspraak. Het gevoerde onderzoek mondde uit in diverse publicaties.
In een volgende fase van het onderzoek werden bepaalde topics grondig onderzocht en getoetst aan de principes van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De focus lag op drie concrete onderzoeksthema’s. Vooreerst de rechten van leerlingen met een handicap in het lager, secundair en hoger onderwijs. Het betreft in hoofdlijn de implementatie van het M-decreet, dat een inclusief onderwijslandschap als doel heeft.
In de tweede plaats worden de consequenties van de toekenning van subjectieve rechten aan personen met een beperking onderzocht, zoals de gerechtelijke procedures tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om zorg af te dwingen.
Als laatste topic wordt onderzoek gedaan naar de positieve actie en streefcijfers inzake de tewerkstelling van personen met een beperking bij de Vlaamse overheid.

Table of Contents

In welke mate beïnvloedt het Vlaamse beleid ... (p. 0)

Daniël Cuypers, Stef Keunen, Sébastien van Damme

Also interesting for you: