Het nieuwe bankentoezicht - The New Banking Supervision

Als eerste pijler van de Europese Bankunie, vormt het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) een copernicaanse omwenteling in de architectuur van het bancair toezicht. Dit boek biedt een eerste analyse en houvast. Het bevat de schriftelijke neerslag van de voordrachten die plaatsvonden op een studiedag aan de UAntwerpen, alsook een aantal andere bijdragen over specifieke vraagstukken.
Editor(s):
Robby Houben, Werner Vandenbruwaene
Series:
Privaat en Publiek Financieel Recht - PPFR
Volume:
1
book | published | 1st edition
May 2016 | xviii + 262 pp.

Hardback
€89.-


ISBN 9789400006546


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Als eerste pijler van de Europese Bankunie, vormt het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) een copernicaanse omwenteling in de architectuur van het bancair toezicht. Dit boek biedt een eerste analyse en houvast. Het bevat de schriftelijke neerslag van de voordrachten die plaatsvonden op een studiedag aan de UAntwerpen, alsook een aantal andere bijdragen over specifieke vraagstukken. De bijdragen in dit boek schetsen een kritisch overzicht en een analyse van de toepasselijke regelgeving en geven daarnaast inzicht in meer gespecialiseerde thema’s, zoals het prudentieel toezicht op de financiële conglomeraten, de aansprakelijkheid van de toezichthouder en het raakvlak tussen micro- en macroprudentieel toezicht. De bijdragen zijn geschreven in het Nederlands of het Engels, naar keuze van de auteur. Het boek is onmisbaar voor iedereen die met het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme wordt geconfronteerd, waaronder bedrijfsjuristen, advocaten, andere adviseurs, management en bestuurders in de banksector.

Met bijdragen van: Herman Braeckmans, Luc Coene, Philippe De Backer, Robby Houben, Steffi Illegems, Gemma Lemmers, Ute Lettanie, Frederic Peeters, Jo Swyngedouw, Werner Vandenbruwaene, David Vanderstraeten en Michaël Van Dorpe.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Het vernieuwde bankentoezicht: inbedding, grondslagen en evaluatie (p. 1)

Werner Vandenbruwaene

The Single Supervisory Mechanism. Banking supervision in the Eurozone since 4 November 2014 (p. 21)

National Supervisors and National Law in the Single Supervisory Mechanism (p. 87)

The New Model of Banking Supervision: The Role of the EUropean Parlaiment (p. 97)

The Allocation of Macro-prudential Supervisory Powers within the SSM (p. 109)

Het prudentieel toezicht op financiële conglomeraten onder het Single Supervisory Mechanism (p. 145)

Rechtsbescherming in het raam van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (p. 191)

De aansprakelijkheid van de prudentiële toezichthouder binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (p. 215)

About the series:

Privaat en Publiek Financieel Recht - PPFR

De reeks Privaat en Publiek Financieel Recht is de vrucht van een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen Onderneming en Recht en Overheid en Recht verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Doelstelling is dat in deze reeks zowel onderwerpen van privaat financieel recht als onderwerpen van publiek financieel recht aan bod komen. De synergie tussen deze twee onderzoeksdomeinen draagt bij tot een geïntegreerd begrip van de relevante evoluties op het terrein en laat toe om het breder kader waarin het financiële recht speelt te illustreren.

De financiële crisis en de daaruit volgende beleidsopvattingen gaven reeds aanleiding tot verregaande veranderingen in het brede domein van het financieel recht. Tal van veranderingen staan nog op stapel. Deze reeks strekt ertoe een eerste houvast te bieden aan ieder die met deze veranderingen wordt geconfronteerd vanuit de dubbele invalshoek van het privaat- en het publiekrecht.

More about this series