Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht

Dit boek biedt een verhelderend overzicht van de buitencontractuele aansprakelijkheid in België, waarin alle onderwerpen aan bod komen die voor juristen in de praktijk of in hun onderzoek en studie relevant zijn, gekruid met kritische en persoonlijke stellingen.

Author(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
book | published | 1st edition
November 2009 | xxxi + 935 pp.

Hardback
€195.-


ISBN 9789400000001

Details

Dit boek is een echt “handboek”, een ware verhandeling van kennis en kunde. Een verhelderend overzicht van de buitencontractuele aansprakelijkheid in België, waarin alle onderwerpen aan bod komen die voor juristen in de praktijk of in hun studie relevant zijn, gekruid met kritische en persoonlijke stellingen.
Naast een grondige juridische analyse van dit rechtsdomein, wordt het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in dit boek in een breder kader geplaatst en gesitueerd t.a.v. de sociale zekerheid en de verzekeringen. Ook de verhouding tot het straf(proces)recht en de contractuele aansprakelijkheid (samenloop en coëxistentie) komt uitgebreid aan bod. Het kernstuk van het werk, m.n. de aansprakelijkheid voor eigen gedrag, voor andermans gedrag en voor zaken wordt heel uitvoerig besproken en diepgaand geanalyseerd.  Vervolgens komen de schade en de schadeloosstelling aan bod, evenals het causaal verband (met o.a. de equivalentietheorie, het bewijs, de pluraliteit van oorzaken, enz.). Zelfs aan de werking van exoneratie- en vrijwaringsbedingen - een hoofdstuk dat men normaliter in een boek over verbintenissenrecht verwacht - wordt ruim aandacht geschonken.
De explosie van rechtspraak en rechtsleer heeft de auteurs ertoe gedwongen een selectie te maken. Vanzelfsprekend ging de aandacht naar meer recente publicaties en uitspraken. Maar ook oudere rechtsleer of rechtspraak wordt soms verwerkt wanneer die nog steeds relevant is, bv. omdat een historisch inzicht van belang is of omdat in die oudere bronnen een origineel en/of interessant idee ontsproten is.
Om de omvang van dit referentiewerk binnen redelijke perken te houden, werden buitenlandse bronnen slechts sporadisch gebruikt, meestal daar waar het Belgische recht tekort schiet.
Dit handboek is een onmisbaar en waardevol naslagwerk voor iedere jurist, in het bijzonder iedere advocaat, notaris, magistraat, bedrijfs-  en verzekeringsjurist, of student, die met deze belangrijke rechtstak in contact komt.

Thierry Vansweevelt is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert Aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen (dagstudenten) en Gezondheidsrecht. Zijn proefschrift “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Prijs Onderzoeksraad UA. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de rechtsfaculteit UA. Hij is advocaat in het kantoor Dewallens & Partners.
Britt Weyts is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert Aansprakelijkheidsrecht  en risicoverzekeringen (avondstudenten),  Verzekeringsrecht en Evaluatie van menselijke schade. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs  2004. Zij is advocaat in het kantoor Linklaters.“I can be brief about the merits of this book: it is simply outstanding both in depth, breadth and size (both literally and figuratively!). .. The current edition is an excellent display of scholarly achievement in itself. For a comparative tort lawyer, this book offers not merely a comprehensive review of Belgian law as it stands but also extensive insights into the current state of affairs in Belgian tort law literature. Admittedly, not many comparatists will be able to read Dutch. They don’t know what they’re missing out on!”
Prof. van Boom in JETL, 2011/3

Table of Contents

Deel I Het belang en de situering van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Hoofdstuk I Situering, doelstellingen, krachtlijnen, kritiek en vooruitzichten (p. 1)

Hoofdstuk II De verhouding buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en straf(proces)recht (p. 29)

Hoofdstuk III De verhouding buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: samenloop en coëxistentie (p. 83)

Deel II Aansprakelijkheid voor eigen gedrag

Inleiding (p. 119)

Hoofdstuk I Het buitencontractuele foutbegrip (p. 123)

Hoofdstuk II Risicoaanvaarding (p. 167)

Hoofdstuk III Rechtsmisbruik (p. 173)

Hoofdstuk IV De schijn- of vertrouwensleer (p. 185)

Hoofdstuk V Overheidsaansprakelijkheid (p. 197)

Hoofdstuk VI De gekwalificeerde fouten (p. 259)

Hoofdstuk VII Rechtvaardigingsgronden (p. 299)

Deel II Aansprakelijkheid voor andermans daad

Hoofdstuk I De aansprakelijkheid voor andermans gedrag (p. 325)

Hoofdstuk II De aansprakelijkheid van de ouders (art. 1384, lid 2 B.W.) (p. 337)

Hoofdstuk III De aansprakelijkheid van de onderwijzer (art. 1384, lid 4 B.W.) (p. 375)

Hoofdstuk IV Aansprakelijkheid van aanstellers en meesters voor schade veroorzaakt door aangestelden en dienstboden (art. 1384, lid 3 B.W.) (p. 399)

Hoofdstuk V De aansprakelijkheid van en voor vrijwilligers (p. 431)

Hoofdstuk VI De aansprakelijkheid van en voor overheidspersoneel (p. 439)

Deel IV Aansprakelijkheid voor zaken

Hoofdstuk I Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebrekkige zaken (art. 1384, lid B.W.) (p. 451)

Hoofdstuk II Productaansprakelijkheid: de wet van 25 februari 1991 (p. 497)

Hoofdstuk III De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren (art. 1385 B.W.) (p. 553)

Hoofdstuk IV Aansprakelijkheid voor gebouwen (art. 1386 B.W.) (p. 601)

Deel V Schade en schadeloosstelling

Hoofdstuk I Het schadebegrip (p. 629)

Hoofdstuk II Algemene regels m.b.t. de schadeloosstelling (p. 663)

Hoofdstuk III De schadeposten en hun vergoeding (p. 699)

Deel VI Het causaal verband

Hoofdstuk I Algemene inleiding (p. 761)

Hoofdstuk II De equivalentieleer (p. 775)

Hoofdstuk III Het bewijs van het causaal verband (p. 801)

Hoofdstuk IV Pluraliteit van oorzaken (p. 821)

Hoofdstuk V Uitzonderingen en temperingen op de equivalentielees (p. 865)

Deel VII Buitencontractuele aansprakelijkheidsregelingen

Hoofdstuk I Begrip en soorten aansprakelijkheidsregelingen (p. 875)

Hoofdstuk II Toepassingsgebied buitencontractuele regelingen (p. 879)

Hoofdstuk III Geldigheidsvoorwaarden (p. 883)

Hoofdstuk IV Derdenbewerking van exoneratie- en vrijwaringsbedingen (p. 919)

Trefwoordenregister (p. 925)