Fiscaal recht in essentie 2020

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht. De auteur schetst eerst de beginselen van het fiscaal recht en behandelt vervolgens de personen- en vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.

- Goed gestructureerd en helder inleidend werk.
- Draagt bij tot een een goed begrip van de principes en de algemene werkwijze van de belastingheffing in België.
- Volledig geactualiseerd tot januari 2020.


Author(s):
Inge Van De Woesteyne
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 1st edition
February 2020 | xxvi + 426 pp.

Paperback
€59.-


ISBN 9789400011533


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Dit boek vormt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht, nl. de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.

In een eerste algemeen deel gaat de auteur dieper in op de beginselen van het fiscaal recht, zoals het legaliteitsbeginsel, het eenjarigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het niet-retroactiviteitsbeginsel, ne bis in idem, het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel.

Daarna behandelt zij de personenbelasting en legt daarbij de nadruk op de totstandkoming van de belastbare grondslag die bestaat uit de onroerende inkomsten, de roerende inkomsten, de winsten, de baten, de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders en de diverse inkomsten. Wat de berekening van de personenbelasting betreft, komt slechts de essentie aan bod. De regionalisering van de personenbelasting ten gevolge van de zesde staatshervorming laat niet toe de berekening van de personenbelasting te behandelen binnen het bestek van een basiswerk.

Bij het bepalen van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting gelden in principe dezelfde regels als voor de winst in het kader van de personenbelasting, tenzij de vennootschapsbelasting hier uitdrukkelijk van afwijkt. De gelijkenissen en verschilpunten met de personenbelasting worden dan ook belicht. Daarnaast komen de belangrijkste figuren aan bod die specifiek zijn voor de vennootschapsbelasting, zoals de vrijstelling en aftrek voor innovatie-inkomsten, de DBI-aftrek en de notionele interestaftrek.

Tot slot schetst de auteur de hoofdlijnen van de fiscale procedure in de inkomstenbelasting bespreekt ze bondig de basisbegrippen van de belasting over de toegevoegde waarde.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series