De rechtspositie van de transseksueel

In dit boek worden de door de wetten van 9 en 10 mei 2007 doorgevoerde innovaties op het vlak van de burgerlijke stand, de procedure bij betwisting en de gevolgen van de geslachtsverandering toegelicht voor de rechtspractici.
Author(s):
Tim Wuyts, Ellen Van Royen, Griet De Cuypere
Editor(s):
Patrick Senaeve, Kristof Uytterhoeven
book | published | 1st edition
July 2008 | xix + 307 pp.

Paperback
€52.50 €75.-


ISBN 9789050958271

Details

Met de wetten van 9 en 10 mei 2007 werd voor het eerst in ons land een wettelijke basis gecreëerd voor de juridische geslachtsverandering van de transseksueel.
De persoon die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in zijn geboorteakte, kan, voor zover lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht aangepast als medisch mogelijk en verantwoord is, daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De circulaire van de minister van justitie van 1 februari 2008 – die eveneens in dit boek werd verwerkt – licht de ambtenaren van de burgerlijke stand verder in over de draagwijdte van de Transseksuelenwet.
In dit boek worden de door deze wetten doorgevoerde innovaties op het vlak van de burgerlijke stand, de procedure bij betwisting en de gevolgen van de geslachtsverandering toegelicht voor de rechtspractici. Er wordt tevens aandacht besteed aan de betekenis van het EVRM voor de rechtspositie van de transseksuelen en aan de geslachtsaanpassende behandeling die in ons land aan de transseksuelen kan worden geboden. Ook de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, de voornaamwijziging en de gevolgen op civielrechtelijk vlak komen uitgebreid aan bod, net zoals het verhaalsrecht bij de rechtbank dat openstaat zowel tegen een beslissing tot opmaak van de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht als tegen een weigeringsbeslissing.
Door een wet van 15 mei 2007 werden voor de geboorteaangifte bij onduidelijk geslacht van het kind nieuwe faciliteiten ingevoerd. Ook aangaande deze innovatie werd in het boek een uitgebreide commentaar ingelast.
Dit boek is dan ook een betrouwbare leidraad en een gezaghebbende bron voor al diegenen die op het terrein geconfronteerd worden met de problematiek van de transseksualiteit.

Met bijdragen van Griet De Cuypere, Patrick Senaeve, Kristof Uytterhoeven, Ellen Van Royen en Tim Wuyts.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: