De effectenrekening

Dit omvangrijke boek behandelt op een bijzonder grondige wijze de problematiek van de effectenrekeningen, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de gedematerialiseerde als aan de geïmmobiliseerde effecten.
Author(s):
Lientje Van den Steen
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
10
book | published | 1st edition
November 2009 | xxxiii + 880 pp.

Hardback
€195.-


ISBN 9789400000063


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit omvangrijke boek behandelt op een bijzonder grondige wijze de problematiek van de effectenrekeningen, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de gedematerialiseerde als aan de geïmmobiliseerde effecten. Na een omschrijving van het begrip “effect” en de structuur en werking van een effectenrekening, staat de auteur stil bij de rechtspositie van de titularis van een effectenrekening. Vervolgens wordt de contractuele relatie tussen de rekeninghouder en de titularis van de effectenrekening onderzocht. Daarna worden diverse problemen aangaande de opening van de effectenrekening aangekaart. Ook de inhoud van de rekeningovereenkomst wordt grondig geanalyseerd.
Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de vraag in welke mate de rekeninghouder gehouden is tot informatie betreffende gebeurtenissen rond de in bewaring gegeven effecten. Tot slot volgt een analyse van de creditboeking (met o.m. kwalificatie van de overboekingsopdracht, vraag naar herroepbaarheid van de opdracht, het tijdstip van de eigendomsoverdracht, analyse toepassing art. 2279 BW), alsook een analyse van een aantal rechtshandelingen met betrekking tot effecten op rekening (bv. schenking, zekerheden op effecten op rekening).
Het werk wordt afgesloten met een belangwekkend IPRhoofdstuk. Dit boek, dat zeer vlot leest, behandelt dus een grote hoeveelheid aan rechtsvragen, die steeds tot op het bot worden uitgespit. Vrijwel alle mogelijke problemen met betrekking tot de effectenrekening worden besproken. De analyse is steeds grondig en houdt rekening met de dagelijkse bankpraktijk. Dit alles maakt van dit boek het ultieme referentiewerk met betrekking tot de effectenrekening. Elke jurist die geconfronteerd wordt met effecten op rekening zal in dit boek gegarandeerd een antwoord vinden op al zijn vragen.


LIENTJE VAN DEN STEEN behaalde haar diploma van licentiaat in de rechten in 2004 aan de Universiteit Gent. Van 1 september 2004 tot 31 augustus 2009 was zij werkzaam als assistent aan het Instituut Financieel Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent. Zij behaalde op 26 mei 2009 de titel van doctor in de rechten met het proefschrift "De rechten voortvloeiend uit de inschrijving op rekening van effecten" onder het promotorschap van prof. dr. em. E. Wymeersch, met prof. R. Steennot als co-promotor. Sinds 1 september 2009 is zij verbonden aan de vakgroep Business Law van de Universiteit van Tilburg als docent.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN HET ONDERZOEK (p. 1)

ALGEMENE INTRODUCTIE BETREFFENDE DE EFFECTEN OP REKENING

HOOFDSTUK I. HET EFFECT OP REKENING: OMSCHRIJVING (p. 5)

HOOFDSTUK II. DE STRUCTUUR EN WERKING VAN EEN EFFECTENREKENING (p. 45)

HOOFDSTUK III. CLEARING AND SETTLEMENT: DE VERHANDELING VAN EFFECTEN (p. 85)

DEEL I. DE RECHTSPOSITIE VAN DE TITULARIS VAN EEN EFFECTENREKENING

INLEIDING (p. 125)

SUBDEEL I A. CONCEPTUELE GRONDSLAGEN VOOR HET RECHT VAN DE TITULARIS VAN DE EFFECTENREKENING OP DE EFFECTEN OP REKENING

INLEIDING (p. 129)

HOOFDSTUK I. EEN (MEDE-)EIGENDOMSRECHT ALS GRONDSLAG VOOR DE EFFECTENREKENING (p. 133)

HOOFDSTUK II. DE KWALITEITSREKENING ALS GRONDSLAG VOOR DE EFFECTENREKENING (p. 291)

HOOFDSTUK III. DE TRUST ALS GRONDSLAG VOOR DE EFFECTENREKENING (p. 303)

HOOFDSTUK IV. EEN SUI GENERIS RECHT VOOR DE TITULARIS VAN DE EFFECTENREKENING (p. 335)

BESLUIT BIJ SUBDEEL A (p. 369)

SUBDEEL I B. DE CONTRACTUELE RELATIE TUSSEN DE REKENINGHOUDER EN DE TITULARIS VAN DE EFFECTENREKENING

INLEIDING (p. 371)

HOOFDSTUK I. DE KWALIFICATIE VAN DE VERHOUDING TUSSEN DE REKENINGHOUDER EN DE TITULARIS VAN DE EFFECTENREKENING (p. 375)

HOOFDSTUK II. DE REKENINGOVEREENKOMST (p. 397)

HOOFDSTUK III. DE EFFECTENREKENING ALS REKENING-COURANT (p. 471)

BESLUIT BIJ SUBDEEL B (p. 493)

SUBDEEL I C. DE CREDITBOEKING

INLEIDING (p. 495)

HOOFDSTUK I. DE OVERSCHRIJVING VAN EFFECTEN (p. 499)

HOOFDSTUK II. DE CREDITBOEKING (p. 527)

HOOFDSTUK III. DE CREDITBOEKING IN DE INTERNATIONALE INITIATIEVEN (p. 587)

BESLUIT BIJ SUBDEEL C (p. 591)

BESLUIT BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE TITULARIS VAN DE EFFECTENREKENING (p. 593)

DEEL II. RECHTSHANDELINGEN MET EFFECTEN OP REKENING

INLEIDING (p. 595)

HOOFDSTUK I. DE OVERDRACHT VAN HET EFFECT (p. 599)

HOOFDSTUK II. HET VRUCHTGEBRUIK OP EFFECTEN OP REKENING (p. 611)

HOOFDSTUK III. ZEKERHEDEN EN VOORRECHTEN OP EFFECTEN OP REKENING (p. 621)

HOOFDSTUK IV. DE LENING VAN EFFECTEN OP REKENING (p. 673)

BESLUIT MET BETREKKING TOT DE RECHTSHANDELINGEN MET EFFECTEN OP REKENING (p. 687)

DEEL III. HET RECHT VAN TOEPASSING OP DE EFFECTEN OP REKENING

INLEIDING. AFBAKENING (p. 691)

HOOFDSTUK I. HET RECHT VAN TOEPASSING OP DE EFFECTEN OP REKENING. EEN OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE AANKNOPINGSFACTOREN (p. 697)

HOOFDSTUK II. HET VERDRAG VAN DEN HAAG OVER HET RECHT VAN TOEPASSING OP BEPAALDE RECHTEN MET BETREKKING TOT EFFECTEN GEHOUDEN BIJ EEN TUSSENPERSOON (p. 725)

HOOFDSTUK III. EEN EVALUATIE VAN DE EUROPESE EN INTERNATIONAALRECHTELIJKE REGELS (p. 745)

BESLUIT MET BETREKKING TOT HET RECHT VAN TOEPASSING OP DE EFFECTEN OP REKENING (p. 761)

DEEL IV. BESLUIT

HOOFDSTUK I. OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK (p. 763)

HOOFDSTUK II. SLOTBESCHOUWING (p. 777)

BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE (p. 781)

TREFWOORDENREGISTER (p. 831)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series