De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht

Dit boek gaat na of en hoe de overheid overeenkomsten kan sluiten ter formulering, tenuitvoerlegging en/of handhaving van haar beleid in het omgevingsrecht. De bestemmingsplanovereenkomst, als type van beleidsovereenkomst, staat hierbij centraal. De specificiteit van de overheid als contractspartij en het overheidsbeleid als voorwerp van de overeenkomst vereisen bepaalde beperkingen en aanvullingen van de toepassing van het gemeen contractenrecht.

Author(s):
Steven Verbeyst
Series:
Public Law Collection
Volume:
book | published | 1st edition
October 2022 | xxii + 576 pp.

Hardback
€130.-


ISBN 9789400015272


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het omgevingsrechtelijk beleid wordt traditioneel vormgegeven door eenzijdige overheidsinstrumenten zoals structuurplannen, bestemmingsplannen, vergunningen enz. Evoluerende maatschappelijke omstandigheden leiden er echter toe dat het eenzijdig overheidsoptreden niet altijd de meest efficiënte manier (meer) is om aan beleid te doen. Beleidsovereenkomsten zouden (een deel van) de oplossing kunnen zijn.

In dit boek, dat de commercieel herwerkte editie vormt van het proefschrift dat de auteur op 25 mei 2022 openbaar verdedigde aan de KU Leuven, wordt nagegaan of en hoe de overheid de overeenkomst kan gebruiken als beleidsinstrument in het Vlaamse omgevingsrecht. De bestemmingsplanovereenkomst, als type van beleidsovereenkomst, staat hierbij centraal. Dit boek bevat een diepgaande rechtsvergelijkende studie met het Nederlands recht. De auteur komt tot de conclusie dat de overheid wel degelijk overeenkomsten kan sluiten ter formulering, tenuitvoerlegging en/of handhaving van haar beleid in het omgevingsrecht. De specificiteit van de overheid als contractspartij en het overheidsbeleid als voorwerp van de overeenkomst vereisen evenwel bepaalde beperkingen en aanvullingen van de toepassing van het gemeen contractenrecht.

De inzichten in dit boek zijn bestemd voor iedereen die juridisch en beleidsmatig te maken heeft met het omgevingsrecht. Het is dan ook bijzonder waardevol voor juristen, advocaten, rechters en beleidsmakers.


Steven Verbeyst (°1990) studeerde in 2013 af als master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2013 tot 2016 werkte hij als advocaat bestuursrecht in het advocatenkantoor Laga (thans Deloitte Legal). In 2022 promoveerde hij aan het KU Leuven Centre for Public Law als doctor in de Rechten met het proefschrift De overeenkomst als beleidsinstrument van de overheid in het omgevingsrecht. In 2018 behaalde hij voor dit onderzoek een aspirantenmandaat van het FWO. In september 2022 begon Steven als universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Steven Verbeyst

DEEL I. INLEIDING

Hoofdstuk 1. Context en stand van zaken (p. 1)

Hoofdstuk 2. Onderzoeksdoelstellingen (p. 11)

Hoofdstuk 3. Methodologie (p. 15)

DEEL II. BEGRIPSOMSCHRIJVING VAN DE BELEIDSOVEREENKOMST

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 23)

Hoofdstuk 2. Contractualisering van het overheidsoptreden (p. 27)

Hoofdstuk 3. Wat is een beleidsovereenkomst? (p. 37)

Hoofdstuk 4. Theorie van het administratief contract (p. 73)

Hoofdstuk 5. Conclusie (p. 89)

DEEL III. GELDIGHEID VAN DE BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 93)

Hoofdstuk 2. Mogelijkheid voor de overheid om contractueel op te treden (p. 97)

Hoofdstuk 3. Tweewegenleer (p. 111)

Hoofdstuk 4. Inperking van de (kern van de) discretionaire bevoegdheid (p. 137)

Hoofdstuk 5. Overeenkomst met verordenende kracht (p. 153)

Hoofdstuk 6. Verenigbaar met de doelstelling van de ruimtelijke ordening (p. 165)

Hoofdstuk 7. Conclusie (p. 215)

DEEL IV. UITVOERING EN BEËINDIGING VAN DE BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 223)

Hoofdstuk 2. Blik op Nederland (p. 227)

Hoofdstuk 3. Bindende kracht van de bevoegdhedenovereenkomst (p. 263)

Hoofdstuk 4. Afdwingbaarheid van de verbintenissen (p. 271)

Hoofdstuk 5. Impact op de onpartijdigheid van het bestuur (p. 329)

Hoofdstuk 6. (Eenzijdige) beëindiging van de overeenkomst (p. 393)

Hoofdstuk 7. Conclusie (p. 399)

DEEL V. NIETIGE BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST EN RECHTSBESCHERMING

Hoofdstuk 1. Nietige bevoegdhedenovereenkomst (p. 407)

Hoofdstuk 2. Rechtsbescherming (p. 447)

Hoofdstuk 3. Afstand van recht op beroep – afstandsclausule – monddoodclausule (p. 495)

Hoofdstuk 4. Niet-tijdig nemen van het besluit (p. 507)

Hoofdstuk 5. Bekendmaking en openbaarheid van bestuur (p. 511)

Hoofdstuk 6. Worden de belangen van derden voldoende gewaarborgd? (p. 537)

Hoofdstuk 7. Conclusie (p. 545)

DEEL VI. ALGEMEEN BESLUIT

Deel VI. Algemeen besluit (p. 557)

Beknopte bibliografie (p. 571)

About the series:

Public Law Collection

Deze reeks komt tot stand in samenwerking met het Centre for Public Law aan de KU Leuven en bundelt in de eerste plaats de resultaten van het onderzoek aan het Centrum.

U ontvangt bij intekening op een abonnement op de reeks 15% korting.

More about this series

Also interesting for you: