De bedongen arbeid

Met dit cahier wil de Vereniging voor Arbeidsrecht dit voor de arbeidsovereenkomst centrale begrip beter duiden. Na een situering in het algemene overeenkomstenrecht volgt een duiding van het begrip in de sfeer van het arbeidscontractenrecht.
Author(s):
Aloïs Van Oevelen
book | published | 1st edition
March 2005 | 98 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789050954389

Details

De bedongen arbeid is een sleutelbegrip in het arbeidscontractenrecht. Het begrip komt immers op diverse plaatsen in de problematiek van de arbeidsovereenkomsten voor. Gelieerd aan het begrip goede trouw vormt de bedongen arbeid de opening naar allerlei verbintenissen met een oorsprong buiten het contract. De overeengekomen arbeid is dan ook het centrale gegeven in de problematiek van het wijzigingsrecht (en zelfs -plicht) van de werkgever.

Anders dan in België, werden redelijkheid en billijkheid in de arbeidsverhoudingen door de Nederlandse wetgever uitgedrukt als een “goed werkgever- en een goed werknemerschap”. Met dit cahier wil de Vereniging voor Arbeidsrecht dit voor de arbeidsovereenkomst centrale begrip beter duiden. Na een situering in het algemene overeenkomstenrecht volgt een duiding van het begrip in de sfeer van het arbeidscontractenrecht. Ten slotte wordt ook een parallel getrokken met het Nederlandse arbeidsrecht met als voornaamste doel na te gaan of redelijkheid en billijkheid (goede trouw) in het Belgische concept enigszins vergelijkbaar zijn met het goed werkgever- en werknemerschap in het Nederlandse rechtssysteem. Het opzet is evenwel ruimer en omvat tevens een analyse van de verplichtingen van de partijen bij gedeeltelijke arbeidsonge schiktheid.

De professoren A. Van Oevelen en W. Rauws en mevrouw I. Van Puyvelde werden bereid gevonden om de voormelde analyses te verrichten.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: