Webinars: De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht

28 May 2020
Antwerpen
€332.75 (VAT incl.)

_______________

Tengevolge de Conona-crisis zal de eerste studiedag in Gent op 24 april niet doorgaan, daarom vindt u hier enkel de mogelijkheid om u in te schrijven voor de tweede studiedag op 28 mei. U zal deze studiedag als vier praktijkgerichte webinars kunnen volgen.

_______________


De wet van 4 februari 2020: een eerste praktijkgerichte analyse

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021. Deze hervorming werd voorbereid door een ministeriële commissie, bestaande uit Prof. dr. Vincent Sagaert (Of Counsel Eubelius en Gewoon Hoogleraar KU Leuven) en Prof. dr. Pascale Lecocq (U. Liège).
Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.
Op donderdag 28 mei worden vier webinars gegeven, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten (met daarin algemene bepalingen over het ontstaan, uitdoven en overdragen van zakelijke rechten).
Vervolgens wordt in een tweede webinar stilgestaan bij de mede-eigendom, in het bijzonder de wettelijke regeling voor vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.
Vervolgens komen in de derde webinar de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik aan bod: de verlenging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend), de maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar, de minimumduur van erfpacht van 15 jaar.
Tenslotte wordt tijdens de laatste webinar ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden alsmede de invloed van het bestaan van zakelijke rechten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. In een derde onderdeel van deze webinar zal worden nagegaan of de wijzigingen van het goederenrecht gevolgen zullen hebben voor de uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten. De webinars worden gevolgd via live webcast, de logingegevens worden bij voorbaat doorgestuurd, ook de uitgebreide documentatiemap wordt vooraf digitaal bezorgd.
Deze webinars herbeluisteren is bovendien mogelijk gedurende 12 maanden.


Sprekers
Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KU Leuven
Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KU Leuven
Mr. William Timmermans, advocaat-vennoot Altius
Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
Mr. Charlotte De Wolf, advocaat De Wolf & Vennoten Advocaten


Doelgroep
Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programme


09u30 -11u00
Het nieuwe goederenrecht: een algemeen overzicht
(dr. Siel Demeyere)
• Algemene bepalingen inzake zakelijke rechten
• Voorwerp van zakelijke rechten
• Publiciteit
• Eigendomsrecht
• Erfdienstbaarheden: de voornaamste wijzigingen

11u30-13u00
Mede-eigendom
(mr. Frank Burssens)
Mede-eigendom kan ontstaan door toeval, door de wil van de partijen of op gedwongen wijze. In deze sessie worden de drie verschillende wijzen van mede-eigendom besproken.
• Toevallige mede-eigendom
• Vrijwillige mede-eigendom
• Gedwongen mede-eigendom

13u45-15u15
Erfpacht, opstal en vruchtgebruik
(mr. William Timmermans)
In deze sessie worden de nieuwe regels besproken, met onder meer aandacht voor volgende bijzondere aspecten:
• Stapeling van zakelijke gebruiksrechten
• Vruchtgebruik en opstal mogen langer duren, erfpacht mag korter zijn
• Eeuwigdurend opstalrecht voor volumebouw wordt mogelijk
• De opstalgever wordt “eigenaar” van de niet-betaalde opstallen
• Grove herstellingen door de blote eigenaar bij vruchtgebruik
• …

15u45-17u15
Zakelijke rechten en omgevingsvergunningen
(mr. Carlos De Wolf en mr. Charlotte De Wolf)
• Erfdienstbaarheden in het nieuwe Goederenrecht: harmonisatie of innovatie?
• De gevolgen van de wijzigingen inzake het goederenrecht (in het bijzonder ook deze inzake erfdienstbaarheden) wat betreft:
- Aanvragen betreffende omgevingsvergunningen
- Klassieke overheidsopdrachten
- Openbare infrastructuurwerken
- Nutsvoorzieningen
• Gevolgen voor de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten?

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 28 mei 2020 | 4 Webinars 9:30 – 17:15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
BIV: erkend voor 6 uur
IGO: in aanvraag
Federale Raad van Landmeters-Experten: erkend voor 6 uur


PRIJS

€ 275 excl. btw voor de 4 webinars


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

28 May 2020 - Antwerpen

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00