Verbintenissenrecht anno 2020: 4 actuele topics

31 March 2020
Sint-Niklaas
€354.79 (VAT incl.)

Deze studiedag wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie van het ‘Handboek Verbintenissenrecht’ (editors: Prof.dr. Thierry Vansweevelt en Prof. dr. Britt Weyts), dat een grondig en globaal overzicht geeft van het verbintenissenrecht.
In dit referentiewerk komt een heel gamma aan bod: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie, de aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.
Dit alles resulteert in dit uiterst actuele naslagwerk, bijgehouden tot 1 september 2019 en dit ook met inbegrip van een uitvoerige analyse van het nieuwe bewijsrecht.

Voor deze studiedag werd een selectie gemaakt van 4 topics, die praktijkgericht zullen geanalyseerd worden. Er wordt eerst aandacht besteed aan de komende hervorming van het verbintenissenrecht en nadien worden de aspecten bevrijdende verjaring en nietigheden geanalyseerd. Tenslotte wordt als laatste topic de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Cassatie van de voorbije vijf jaar besproken. Elke deelnemer aan de studiedag ontvangt het ‘Handboek Verbintenissenrecht’

Sprekers

Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent & advocaat-vennoot Eubelius
Prof. dr. Frederik Peeraer, docent UAntwerpen & raadgever bij Beleidscel Minister van Justitie Koen Geens
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen & notarissen

Programme

8u45 onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

9u30 De komende hervorming van het verbintenissenrecht: wat verandert er?
Prof. dr. Ignace Claeys
Inzicht in de belangrijkste wijzigingen die de komende hervorming van het algemeen contracten- en verbintenissenrecht met zich zal meebrengen.

11u00 koffiepauze

11u30 De privaatrechtelijke bevrijdende verjaring
Prof. dr. Ignace Claeys
• Begrip, kenmerken en gevolgen
• Duur van een aantal belangrijke verjaringstermijnen
• Stuitings-, schorsings- en verlengingsgronden

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Nietigheden
Prof. dr. Frederik Peeraer
• Begripsomschrijving:
- absolute vs. relatieve nietigheden
- natuurlijke vs. politieke nietigheden
- tekstuele vs. virtuele nietigheden
- nietigheden ‘rechtens’ en facultatieve nietigheden
• Nietigheidsgronden
• Gevolgen:
- gevolgen tussen partijen (verschil tussen volledige en beperkte nietigheid
- gevolgen jegens derden: zakelijke werking
• Uitoefeningsbevoegdheid:
- uitoefeningsredenen
- uitoefeningsmethode
in principe: een verplichte a priori tussenkomst van de rechter
een buitengerechtelijke nietigverklaring?
- teloorgang van de uitoefeningsbevoegdheid
• Rol van de rechter
• Contractuele regelingen

15u15 Koffiepauze

15u45 Bespreking van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Cassatie van de voorbije vijf jaar
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen
Volgende rechtspraak wordt besproken:
• de overeenkomst intuïtu personae
• wilsovereenstemming bij algemene contractvoorwaarden
• de dwaling: kenbaarheidsvereiste en verschoonbaarheid
• het voorwerp
• de oorzaak
• het regime van de nietigheden
• gevolgen voor algemene rechtverkrijgenden
• uitvoering te goeder trouw
• de contractuele aansprakelijkheid
• overmacht
• samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
• ingebrekestelling
• de exceptie van niet-uitvoering
• de ontbinding wegens wanprestatie
• de opzegging van een overeenkomst
• contractoverdracht
• het beding ten behoeve van een derde
• de pauliaanse vordering
• de sterkmaking
• de vermogensverschuiving zonder oorzaak
• voorwaardelijke verbintenissen
• overdracht van schuldvordering
• de gewone betaling
• de schuldvergelijking
• de schuldvernieuwing
• de kwijtschelding van schuld

17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u45 Voorzien einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 31 maart 2020
Serwir Hotel
Koningin Astridlaan, 57
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6,5u
IGO: tussenkomst in aanvraag
SAM-TES: erkend voor 6 punten

PRIJS

€320 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het Handboek Verbintenissenrecht (t.w.v. €229), documentatiemap, koffiepauze en broodjeslunch

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Documentation included


Handboek Verbintenissenrecht (gebonden)


Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen voor efficiëntie en rechtszekerheid, de autonomie van de mens te erkennen en maatschappelijke rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koninginnenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toes...

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

31 March 2020 - Sint-Niklaas

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00