De afdwingbaarheid van sociale grondrechten

Dit boek wijst duidelijke en bruikbare juridische technieken aan om de nationaal en internationaalrechtelijk gewaarborgde sociale grondrechten concreet toegepast te zien in regelgeving, bestuur en rechtspraak.
Author(s):
Gunter Maes
book | published | 1st edition
October 2003 | 523 pp.

Paperback
€110.-


ISBN 9789050953283

Details

Dit boek wijst duidelijke en bruikbare juridische technieken aan om de nationaal en internationaalrechtelijk gewaarborgde sociale grondrechten concreet toegepast te zien in regelgeving, bestuur en rechtspraak. De meerduidigheid van het begrip ‘afdwingbaarheid’ wordt aangetoond.
Achtereenvolgens wordt grondig aandacht besteed aan de rechtstreekse werking van (verdrags)bepalingen in de interne rechtsorde, aan de standstillverplichting en aan het belang van het gelijkheidsbeginsel.
Verruimend is het onderzoek naar de overheidsaansprakelijkheid bij het verzuim van de wetgever om sociale grondrechten afdoend en binnen een redelijke termijn te waarborgen. Bijzondere aandacht wordt gewijd aan de rol van het Arbitragehof, het EUgrondrechtencharter en ook een omvangrijke analyse van artikel 23 Grondwet.
Steeds staat de concrete rechtsbescherming van de individuele burger voorop. De tegenstelling tussen klassieke en sociale grondrechten wordt zo onderuit gehaald.
Het boek richt zich niet enkel tot de pleitbezorgers van sociale grondrechtenbescherming, of tot de beoefenaars van het Belgisch publiek recht, maar ook tot de beoefenaars van sociaal recht, privaatrecht en Europees recht. Ook al wie in sociale organisaties en middens betrokken is bij de bescherming van de menselijke waardigheid en de sociale bescherming in het algemeen, vindt in dit boek bruikbaar materiaal.

Gunter Maes heeft dit proefschrift voorbereid als Aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen (UIA). Hij schreef juridische bijdragen over zeer uiteenlopende onderwerpen in het strafprocesrecht, het administratief en grondwettelijk recht en vooral over de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.