Na rijp beraad

Michel Rozie is de verpersoonlijking van de kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en beseft als geen ander dat het “beraad” in al zijn betekenissen (reflectie, explicitatie, verdieping, overleg, dialoog, communicatie, …) hoog in het vaandel moet worden gedragen.
Editor(s):
Joëlle Rozie, Filiep Deruyck, Luc Huybrechts, Filip Van Volsem
book | published | 1st edition
November 2014 | xxii + 580 pp.

Hardback
€140.-


ISBN 9789400005716

Details

Het beraad van de magistraat is hét sleutelmoment bij het rechtspreken. Een weloverwogen rijp beraad leidt ontegensprekelijk tot kwaliteitsvolle rechtspraak. Zo moeten wetgeving en jurisprudentie steeds kritisch kunnen worden benaderd.

Michel Rozie is de verpersoonlijking van de kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en beseft als geen ander dat het “beraad” in al zijn betekenissen (reflectie, explicitatie, verdieping, overleg, dialoog, communicatie, …) hoog in het vaandel moet worden gedragen.

Dit huldeboek reflecteert de dankbaarheid van velen voor zijn rechtspreken, zijn onderwijs, zijn onderzoek en zijn vriendschap.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Het laten van verstek en het aantekenen van verzet in strafzaken. Een hoogmis van het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging (p. 1)

De proactieve recherche zwalpend over vermoedens, redelijke vermoedens, louter redelijke vermoedens, zuiver redelijke vermoedens, aanwijzingen en ernstige aanwijzingen. Een schip op drift of nog steeds op koers? (p. 19)

De rol van de asieljurisdicties in de Belgische asielprocedure (p. 39)

Marc Bossuyt

De invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Naar een tweede adem voor de bemiddeling? (p. 53)

Steven Brouwers

De ‘tralies’ van het elektronisch toezicht in de voorlopige hechtenis (p. 75)

Herziening van het zeerecht: recht door zee (p. 95)

Over PIF- en EURO-misdrijven (p. 107)

Stelt de verschoningsgrond wegens de lichtere fout van de wet van 4 mei 1999 de identiteit tussen civiele en penale fouten op de proef? (p. 127)

Alain De Nauw

Hebben de afwezigen gelijk? Enkele bedenkingen bij de relatieve werking van de devolutieve kracht van het verzet in strafzaken (p. 139)

Het hof van assisen in recente cassatierechtspraak (p. 151)

Marc De Swaef

De rol van de voorzitter van het hof van assisen. Een toekomstperspectief (p. 161)

Het beroepsgeheim en de toestemming van de geheimgerechtigde (p. 183)

Ann Dierickx

Het Europees onderzoeksbevel in strafzaken. Kennismaking met een nieuw rechtsinstrument (p. 193)

De Antigoonwet van 24 oktober 2013. “We drinken een glas, … en alles blijft zoals het was.” Of toch niet? (p. 213)

Vervalt de strafvordering na een administratieve strafrechtelijke beslissing ingevolge miskenning van het ne bis in idem-beginsel? (p. 233)

Dubieuze vonnissen vermijden (p. 251)

Luc Huybrechts

Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement (art. 489-490bis Sw.) (p. 275)

Devolutieve werking van het hoger beroep in zaken die aanhangig zijn bij de kamer van inbeschuldigingstelling (p. 289)

Bart De Smet

“Sentencing is an Art and not a Science” (p. 315)

Van onderzoeksrechter over raadkamer naar kamer van inbeschuldigingstelling. De motiveringsplicht inzake voorlopige hechtenis (p. 329)

De gerechtscultuur na de herzieningen van de Nederlandse gerechtelijke organisatie (p. 345)

Mag er gelachen worden? Een humoristische kijk op het (ge)recht (p. 357)

De bloedband in het strafrecht (p. 375)

Joëlle Rozie

Hoger beroep in strafzaken in Nederland, een blijvend aandachtspunt (p. 397)

De bestrijding van EU-fraude als hefb oom voor een Europese strafrechtspleging? Beschouwingen naar aanleiding van de mogelijke oprichting van een Europees openbaar ministerie (p. 411)

Dirk Van Daele

Pionier van een moderne strafuitvoering (p. 437)

Schitteren door afwezigheid. Over de mogelijkheden van de afwezige beklaagde om zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman (p. 445)

Modernisering door ongrondwettelijkheid. Effecten van constitutionele schendingen in de Belgische douanewetgeving (p. 461)

Eric Van Dooren

Nogmaals over het ambtshalve onderzoek door het Hof van Cassatie in strafzaken. Lastig maar nuttig (p. 483)

Filip Van Volsem

Vrijheidsberoving op basis van de Vreemdelingenwet (p. 505)

Hulde aan een uniek magistraat (p. 525)

Artikel 65, tweede lid Sw.: straftoemeting, gezag van gewijsde en buitenlandse veroordelingen. Pleidooi voor de vrije keuze van de aard van de straf door de tweede rechter (p. 531)

De nieuwe fiscale fraude: een ernstige discussie, al dan niet georganiseerd (p. 545)

Raf Verstraeten

‘Koterijbouw’ op het erf van de voordeelsontneming. De voordeelsontneming met uitstel afgeschaft sinds 18 april 2014 (p. 563)

Patrick Waeterinckx

Also interesting for you: