Belgisch kapitaalmarktrecht op Europese leest

Dit boek spitst zich toe op het statuut en de regulering van collectieve beleggingsinstellingen. Daarnaast belicht het de nieuwe wetgeving inzake marktmisbruik, prospectusplicht en de afschaffing van toondereffecten en het sluit af met reflecties over de Europese ‘herijking’ van het financieel recht.
Editor(s):
Michel Tison
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
6
book | published | 1st edition
June 2007 | vii + 440 pp.

Hardback
€110.-


ISBN 9789050956758


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De agenda van de Belgische regelgever inzake financiële regulering werd de voorbije jaren quasi uitsluitend bepaald door de omzetting van Europese richtlijnen. Het Europese actieplan
inzake financiële diensten heeft op dit vlak zijn effect niet gemist.
In combinatie met de inflatie aan gedetailleerde regelen die de Lamfalussy-benadering met zich meebrengt, genereert dit in de Belgische orde een bijna constante stroom aan nieuwe financiële wetgeving.
Dit boek, dat de geactualiseerde bijdragen bundelt van de IFRdagen 2006, spitst zich in een eerste deel toe op het statuut en de regulering van collectieve beleggingsinstellingen. Het tweede deel belicht de nieuwe wetgeving inzake marktmisbruik, prospectusplicht en de afschaffing van toondereffecten. Het boek sluit af met reflecties over de Europese ‘herijking’ van het financieel recht.
Met de IFR-dagen wenst het Instituut Financieel Recht op geregelde tijdstippen analyse en duiding te geven bij actuele ontwikkelingen inzake financiële regulering. Naast grondige analyses van nieuwe wet- en regelgeving, willen de IFR-dagen ook de reflectie stimuleren over meer algemene financieelrechtelijke thema’s.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. COLLECTIEVE BELEGGINGSINSTELLINGEN

Regulering van ICB’s: vragen van toepassingsgebied (p. 1)

Distributie van deelbewijzen van ICB’s en informatieverplichtingen (p. 37)

Deugdelijk bestuur van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s): governance als invulling van de loyauteit (p. 49)

Beheer en bestuur van beleggingsinstellingen organisatierechtelijk bekeken (p. 125)

De fiscaliteit van instellingen voor collectieve beleggingen anno 2006 (en 2007). Over transformatie en transparantie (p. 167)

DEEL II. KAPITAALMARKTREGULERING ANNO 2007: PROSPECTUSWETGEVING, MARKTMISBRUIK, AFSCHAFFING TOONDEREFFECTEN

De inhoud van een prospectus onder het nieuwe prospectusregime – op zoek naar een beginselenbenadering (p. 197)

De Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder (p. 251)

Preventie en repressie van misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht na de omzetting van Richtlijn 2003/6 inzake marktmisbruik (p. 347)

Toepassingsvragen inzake marktmisbruik: het perspectief van diverse actoren (p. 407)

Het financiële recht, naar Europese maatstaven herijkt (p. 425)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series