Jan Buelens

Buelens

Jan Buelens behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA) in 2001. Sinds november 2002 is hij advocaat aan de balie van Antwerpen. Dat jaar promoveerde hij tot doctor in de rechten met een proefschrift over onderaanneming.

Na zijn studies begon hij als advocaat bij het kantoor Progress Lawyers Network, waar hij momenteel verantwoordelijk is voor het departement sociaal recht bij PROGRESS Lawyers Network. Tot zijn specialisaties behoren het Europees sociaal recht, collectief arbeidsrecht (bescherming van werknemersvertegenwoordigers, stakingsrecht,...) en individueel arbeidsrecht (ontslag, precaire tewerkstelling, discriminatie, ...). Tevens heeft hij een expertise opgebouwd inzake beroepen tot schorsing en vernietiging bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Hij is medeoprichter van het European Lawyers for Workers, een netwerk van juristen die persoonlijk en professioneel ten dienste staan van werknemers en vakbonden en regelmatig activiteiten organiseren.

Sinds 2007 is hij verbonden als gastprofessor aan de UA en doet er tevens onderzoek naar sociale dumping in de vervoerssector. Ook doceert hij sociaal recht aan de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB).

Verder is hij lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en het Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging (ISUA). Tevens is hij redactiesecretaris van het “Nieuw Arbeidsblad” / “Nouvelle Revue du Travail” en medewerker van GRACOS, een interdisciplinaire groep die over sociale conflicten publiceert.

Binnen het arbeidsrecht is hij auteur van drie boeken en tientallen andere publicaties. Hij geeft regelmatig lezingen, zowel in binnen- als buitenland. Hij was co-organisator van de diverse colloquia van PLN evenals van andere conferenties.


Jan Buelens graduated in law at the University of Antwerp (UA) in 2001. Since november 2002 he has been admitted to the bar of Antwerp. That year, he was also promoted to doctor in law with a dissertation on subcontracting.

After his studies he started as a lawyer at the Office Progress Lawyers Network, where he is currently responsible for the department of social law. His specialisations include the European social law, collective labour law (protection of employees' representatives, the right to strike, ...) and individual labour law (dismissal, precarious employment, discrimination, etc.). He also has an expertise on occupations to suspension and destruction at the Constitutional Court and the Council of State.

He is co-founder of the European Lawyers for Workers, a network of lawyers who personally and professionally strive for the benefit of workers and trade unions.

Since 2007 he is working as a guest professor at the UA and does research on social dumping in the transport sector. He furthermore teaches social law at the Hogeschool Universiteit Brussel (HUB).
He is a member of the Board of Directors of the Association for employment law and Institute cooperation University labour movement (ISUA). He is also editorial Secretary of the "New Labour journal"/"Nouvelle Revue du Travail" and collaborator of GRACO'S, an interdisciplinary group that publishes about social conflicts.

Within the employment law he is the author of three books and dozens of other publications. He regularly gives lectures. He was co-organizer of the various colloquia of PLN as well as of other conferences.

Other titles by this author