Instituut van de Bedrijfsrevisoren

van de Bedrijfsrevisoren

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), een publiekrechtelijke beroepsorganisatie opgericht bij wet van 22 juli 1953, heeft tot doel te waken over de opleiding en te voorzien in een bestendig korps van specialisten die bekwaam zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereisten inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid en toezicht uit te oefenen op de behoorlijke uitvoering van de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten (art. 3 wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor). Alle bedrijfsrevisoren zijn van rechtswege lid van het Instituut.

Tot de belangrijkste taken van het Instituut behoren de opleiding, het toezicht op de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren, het toezicht op de uitoefening door de bedrijfsrevisoren van hun beroep, alsook de organisatie van de kwaliteitscontrole. Jaarlijks stelt het Instituut een verslag op over zijn activiteiten.


Other titles by this author

This author has no published products.