Maxime Stroobant

Stroobant

Maxime Stroobant is doctor in de rechten afgestudeerd aan de ULB en bijzonder licentiaat in het sociaal recht van de VUB. Thans is hij emeritus gewoon hoogleraar van de VUB. Initieel doceerde hij eveneens aan de Universiteit Antwerpen. Van 1976 tot 2007 was hij voorzitter van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Van 1988 tot 1995 was hij senator. Hij was eveneens lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Hij zetelde van 1970 tot 1976 in het Arbeidshof te Brussel. Hij startte zij professionele loopbaan bij een vakorganisatie.

Hij doceerde de colleges Belgisch arbeidsrecht, Europees en international sociaal recht. Hij verrichtte wetenschappelijk onderzoek onder meer op het vlak van medezeggenschap van de werknemers, gendergelijkheid in de arbeidsverhoudingen, het stakingsrecht, het sociaal overleg in België en in de Europese Unie, het sociaal beleid van de EU, telewerk en tewerkstellingsbeleid.

Als senator was hij de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter het voorstel tot opname van sociale grondrechten in de Belgische grondwet (art. 23 GW). Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming en de ondertekening door de drie representatieve vakbonden in België van het Charter gender mainstreaming - Gelijkheid van vrouwen en mannen in de vakbonden. Hij nam actief deel aan de verbetering van de wetgeving op de bescherming van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingen en de goedkeuring van het Charter van de sociale verzekerde.

Maxime Stroobant a fait ses études de docteur en droit à l’ULB. Il a obtenu une licence spéciale en droit social à la VUB. A l’heure actuelle il est professeur ordinaire ém. à la VUB. Il a également enseigné à l’Université d’Anvers. De 1976 à 2007 il était président du Comité de gestion de l’ONEM. Il était membre du Conseil Supérieur de l’Emploi. De 1970 à 1976 il siégeait comme conseiller à la Cour du Travail de Bruxelles. Il a entamé sa carrière professionnelle dans une organisation syndicale interprofessionnelle.

A la VUB il était chargé des cours de droit social belge et de droit social européen et international. Il a effectué des travaux de recherche dans les matières de la participation des travailleurs à la gestion, l’égalité des genre en relations du travail, le droit de grève, la concertation sociale en Belgique et à l’Union Européenne, la politique sociale de l’EU, le télétravail et les politiques de l’emploi. Comme sénateur il était l’initiateur et la force motrice de la proposition d’intégration de droits économiques et sociaux dans la constitution belge(art. 23 Const.). Il a joué un rôle important dans l’acceptation par les trois organisations syndicales interprofessionnelles belges d’une Charte concernant le gendermainstreaming visant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les organisations syndicales. Il a participé activement dans l’améliorisation de la législation concernant la protection des délédués du personnel dans les entreprises et dans l’acceptation par le Parlement de la Charte de assuré social.Other titles by this author