Verkavelen in Vlaanderen

In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk het invoeren van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.
Editor(s):
Jan Ghysels, John Toury
Series:
Vastgoedpraktijkstudies
Volume:
3
book | published | 1st edition
March 2018 | xvi + 568 pp.

Paperback
€135.-


ISBN 9789400007413

Details

De verkavelingsvergunning is een buitenbeentje in het klassiek administratief recht. De vergunning combineert in één akte de individuele situatie van de verkavelaar en het reglementair statuut van het verkavelde goed. Daardoor is verkavelen een goedkope manier om een project vorm te geven. De verkavelingsvergunning biedt rechtszekerheid voor de daaropvolgende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Recent heeft de Vlaamse decreetgever de verkavelingstechniek opengesteld voor andere doeleinden dan woningbouw. Daardoor is de verkaveling ten volle een techniek voor de projectontwikkeling geworden.

De reglementering die de verkaveling beheerst, is door de jaren talloze keren gewijzigd, niet het minst omwille van misbruiken of ongewenste effecten. Dat heeft tot gevolg dat verkavelen, hoewel stedenbouwkundig een eenvoudig instrument, in de praktijk niet zo duidelijk is. Een goede verkaveling vereist ook de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Die samenwerking is niet beperkt tot de totstandkoming, maar betreft ook de uitvoering en de overdracht. Dat is de reden waarom de verkaveling een uitgesproken onderwerp is voor de Vastgoedpraktijkstudies.

In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk de invoering van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.

Chapters

Inhoud (p. 0)

De verkavelingsvergunning: een inleiding tot het begrip (p. 1)

Eerst herkavelen, dan verkavelen: over de schaarste van ruimte en de benutting van overmaat in de woonomgeving (p. 61)

De vergunningsprocedure (p. 93)

Lasten bij verkavelingsvergunningen (p. 233)

Verval van verkavelingsvergunningen (p. 283)

Wegenisaanleg: de ‘zaak van de wegen’ (p. 421)

Informatieverplichtingen (p. 469)

Notariële aspecten van de verkavelingsvergunning (p. 505)

Aansprakelijkheid voor het afleveren en weigeren van een verkavelingsvergunning (p. 525)

About the series:

Vastgoedpraktijkstudies

Bedrijventerreinen bieden de noodzakelijke ruimte voor ondernemingen als motor van onze economie. Er is immers ruimte nodig voor de economische ontwikkeling. Daarbij rijzen vragen van ruimtelijke economie die juridisch hun beslag krijgen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De ruimtelijke ordening doet meer dan enkel de ruimte voor bedrijven vastleggen. Zij ordent die terreinen en brengt ze in samenhang met de noodzakelijke lijninfrastructuur.

Verder is het een uitdaging voor de ruimtelijke ordening om te waken over een kwalitatieve invulling van de bouwmogelijkheden. Er is nood aan een globale visie, waarbij ook milieu- en energieaspecten aan bod komen. De ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen vergt een doordachte aanpak, waarbij gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerking. Het verhandelen van bedrijventerreinen en het verwerven of onteigenen van terreinen om bedrijventerreinen te ontwikkelen, werpen heel wat praktijkvragen op.

Ruimte en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst wordt deze materie globaal en interdisciplinair behandeld wat het Vlaamse Gewest betreft. Hierbij wordt zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het economische aspect als bij de praktische invulling ervan.

Dit boek bevat dan ook een schat aan informatie voor iedereen – advocaat, magistraat, landmeter, verkavelaar, vastgoedontwikkelaar, overheid etc. –die op een professionele wijze met vastgoed bezig is.

Met medewerking van Jan Ghysels, Ruud Jansen, Erwin Lammens, Günther L’heureux, John Toury, Gert Van denstorme, Steven Van Garsse, Ann-Sophie Vanwinsen, Bernard Vanheusden, Bart
Vannieuwenhuyse, Geert Vercruysse en Koen Vermoesen.

More about this series