Handboek financiële analyse van de onderneming


Dit handboek geeft een overzicht van de diverse technieken van financiële analyse toegepast op Belgische en IFRS jaarrekeningen. Een belangrijke vernieuwing in deze editie betreft de analyse van de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen. Dit handboek is het referentiewerk voor de financiële analyse van jaarrekeningen.
Author(s):
Hubert Ooghe, Heidi Vander Bauwhede, Charles Van Wymeersch
book | uitverkocht | 4th edition
September 2012 | xix + 588 pp.

Paperback
€99.-


ISBN 9789400003033

Uitverkocht


Alternative prices
- Student price: €60.-

Details

Dit handboek geeft een volledig overzicht van de technieken voor financiële analyse. Deze technieken worden aangevuld en verduidelijkt met de resultaten van empirisch onderzoek en de persoonlijke inzichten van de auteurs.
De editie 2012 van dit handboek is aangepast aan de recente wijzigingen van het boekhoudrecht en van de wetgeving voor Belgische vennootschappen. De meest actuele jaarrekeningschema’s, opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, worden gebruikt. De herwerking van de balans en de resultatenrekening is vereenvoudigd tot de hoofdrubrieken, de analyse van de kasstromen is vernieuwd en het begrip netto financieel vreemd vermogen en de daarop gebaseerde ratio’s zijn toegevoegd aan de solvabiliteitsanalyse. Het gerechtelijk akkoord is vervangen door de nieuwe procedure van de gerechtelijke reorganisatie volgens de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen. Daarnaast zijn de statistieken i.v.m. de financiële ratio’s die op basis van de individuele jaarrekeningen door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België worden opgesteld, bijgewerkt. De statistieken, gepubliceerd door Graydon, aangaande de omvang en de kenmerken van faillissementen in België werden eveneens geactualiseerd. Een belangrijke vernieuwing in deze editie betreft de analyse van de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen. Omwille van het belang ervan wordt hier voortaan een afzonderlijk deel met 3 hoofdstukken aan gewijd.
Na een inleidend hoofdstuk worden in deel I de enkelvoudige jaarrekening volgens het volledig en het verkort schema en de kasstromen besproken. Deel II betreft de ratioanalyse van de enkelvoudige jaarrekening en de interpretatie ervan. In deel III wordt de geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswet en in deel IV de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen geanalyseerd. Modellen voor succes en faling, waarbij financiële informatie wordt geïntegreerd, worden besproken in deel V. De gegevens van cijfervoorbeelden, de herwerkte schema’s van balans en resultatenrekening en de toepassingen van de verschillende analysetechnieken zijn opgenomen in een afzonderlijk tweede boekdeel.
Dit handboek richt zich o.a. tot bestuurders en directieleden, financiële directeuren, leden van de ondernemingsraad, revisoren, accountants, boekhouders, fiscale consulenten, financiële en kredietanalisten, bedrijfsadviseurs, magistraten, bedrijfsjuristen en studenten aan het economisch hoger onderwijs.
Het handboek wordt eveneens in het Frans gepubliceerd met als titel Traité d’analyse financière – Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.

Prof. dr. Hubert OOGHE, Vlerick Business School en Universiteit Gent, bestuurder en adviseur van vennootschappen.
Prof. dr. Heidi VANDER BAUWHEDE, Universiteit Gent.
Prof. ir. Charles VAN WYMEERSCH, FUNDP (Namur) en Louvain School of Management, bestuurder en adviseur van vennootschappen.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING (p. 1)

DEEL 1. ENKELVOUDIGE JAARREKENING EN KASSTROMEN (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA)

HOOFDSTUK 2. ENKELVOUDIGE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET (p. 13)

HOOFDSTUK 3. HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA), HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE (p. 59)

HOOFDSTUK 4. KASSTROMENANALYSE (p. 75)

DEEL 2. RATIOANALYSE VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA)

HOOFDSTUK 5. TOEGEVOEGDE WAARDE (p. 105)

HOOFDSTUK 6. RENDABILITEIT (p. 133)

HOOFDSTUK 7. SOLVABILITEIT (p. 173)

HOOFDSTUK 8. LIQUIDITEIT (p. 195)

HOOFDSTUK 9. INTERPRETATIE EN BEOORDELING VAN FINANCIËLE RATIO’S (p. 215)

DEEL 3. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET

HOOFDSTUK 10. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET (p. 231)

HOOFDSTUK 11. HERWERKING VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET EN KASSTROMENANALYSE (p. 265)

HOOFDSTUK 12. RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET (p. 281)

DEEL 4. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN

HOOFDSTUK 13. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN (p. 293)

HOOFDSTUK 14. HERWERKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN EN KASSTROMENANALYSE (p. 305)

HOOFDSTUK 15. RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN (p. 315)

DEEL 5. FAILLISSEMENTEN EN MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING

HOOFDSTUK 16. DEFINITIE VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN EN FAILLISSEMENTEN (p. 321)

HOOFDSTUK 17. MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING (p. 339)

Algemeen besluit (p. 369)

Literatuur (p. 371)

Trefwoordenregister (p. 375)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Liesbet Van de Velde (l.vandevelde@intersentia.be).


Bordboek
7.14 MB